Archive for Květen 2015

Dotace ve výši 550 tis. Kč na kompostéry pro obec Stašov

29 května, 2015

Od 1.dubna tohoto roku se naplno rozbíhá v obcích povinný sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu tzv. BRKO. Náklady pro naši obec Stašov se odhadují na cca 700tis. Kč. Protože náklady představují pro obce i města velkou zátěž, bylo možné zažádat o dotace ze Státního fondu životního prostředí.

Starosta obce pan Vendolský podal žádost o dotaci na velkoobjemové kompostéry v celkové částce 647.100,-Kč, z čehož dotace činí 85% tedy 550.035,-Kč. V těchto dnech byla žádost o dotaci SFŽP schválena.

Varianta velkoobjemových kompostérů byla zvolena jako optimální. Sběrný dvůr, který by umožnil svážet bioodpad i z naší obce, v okolí Stašova není, a nejbližší možný je vzdálen cca 40 km. Náklady na svážení bioodpadu by se tedy variantou svážení bioodpadu výrazně navýšily.

Z dotace budou nakoupeny velkoobjemové kompostéry, které budou přidělovány jednotlivým rodinám. Z dotace dále bude zakoupen štěpkovač na větve stromů.

Povinnost třídit biologicky rozložitelný komunální odpad je krok, kterým chce Ministerstvo životního prostředí docílit splnění cíle vyplývajícího ze směrnice 1999/31/ES, o skládkách odpadů. Klíčovým rokem pro Českou republiku je přitom rok 2020. Směrnice ukládá členským státům povinnost snížit množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky. Z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů produkovaného v roce 1995 je třeba toto množství snížit do roku 2020 na 35 procent, to znamená, že Česká republika může v roce 2020 uložit na skládky pouze 535 500 tun biologicky rozložitelných komunálních odpadů.

SFZP

Nově získané dotace pro rok 2015 – 278 tis. do rozpočtu obce Stašov

18 května, 2015

Na začátku května přišlo několik příjemných zpráv ohledně dotačních titulů.

Starostovi obce panu Vendolskému se podařilo získat další peněžní prostředky do rozpočtu obce Stašov.

V loňském roce zažádal spolu s místostarostou obce panem Peniasem Pardubický kraj o získání proinvestovaných peněz na vybavenost a provoz obecní prodejny ve výši cca 78 tis.Kč. Pardubický kraj tuto dotaci nyní schválil.

Dále pak spolu připravili podklady pro žádost o dotaci na opravu střechy na obecním nájemním domě č.p.178 ve výši 100 tis. Kč, která je také schálena Pardubickým krajem.

Pardubický kraj schválil dotaci ve výši cca 40 tis.Kč na další vybavení obecní jednotky dobrovolných hasičů (plovoucí čerpadlo, elektrocentrálu a přívěsný vozík). I nadále tak bude pokračovat dovybavování obecní jednotky. Získané prostředky budou navazovat na dotaci 80 tis.Kč získanou v loňském roce na nákup dopravního prostředku – devítimístného automobilu.

Posledním získaným dotačním titulem je cca 60 tis.Kč na nákup nového zahradního malotraktoru z dotace podané společně za Mikroregion Poličsko. Obec v současné době vlastní jeden starší malotraktor, který bude prodán a nahrazen novým, zakoupeným z takto získaných peněžních prostředků. Dojde tak k omlazení zahradní techniky obce.

Historické fotografie Stašova

6 května, 2015

Ve fotogalerii naleznete historické fotogradfie Stašova a bývalých lázní Balda, které ke Stašovu náležely, ale například i historické fotografie hasičů. Fotografie se daří získávat s pomocí dnešních i bývalých obyvatel obce.

1939 7.9. Primice Josefa Klodnera - pochází z domu č.p.193. Primice je velká slavnost po dostudování teologiea první sloužená mše nově vysvěceného kněze.

1939 7.9. Primice Josefa Klodnera – pochází z domu č.p.193. Primice je velká slavnost po dostudování teologiea první sloužená mše nově vysvěceného kněze.

dům č.p.77

dům č.p.77