Obecní úřad

Kontakt:

Obecní úřad
Stašov 6
572 01 Polička

tel: 461 729 298, mobil: 739 691 091 – telefonní čísla jsou v provozu v době úředních hodin, mobil je pak k dispozici v pracovní dny od 15-17 hodin.

emaily obce: starosta@stasov.cz, mistostarosta@stasov.cz, ucetni@stasov.cz, stasov@stasov.cz

DS: nrfa5fn

Bankovní spojení­:

Komerční banka a.s. 123-9760530267 /0100 

variabilní číslo = číslo popisné (u poplatků), číslo faktury (u faktur za vodu), do popisného pole zadejte jméno a o jaký poplatek/fakturu se jedná, popřípadě za koho platíte. Děkujeme.

Úřední hodiny:  úterý 15-17 hod.  

Obecní knihovna: úterý 15-16 hod.

.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

pan Jan Škranc, GSM: +420 734 429 831, e-mail:stasov@stasov.cz

u kterého se můžete dotazovat či uplatňovat svá práva, jež s ochranou osobních údajů souvisí; pro poštovní korespondenci laskavě doručujte přímo našemu obecnímu úřadu.

.

CZECH POINT 

Na obecním úřadě poskytujeme tyto služby:

Výpisy z: Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů, Insolvenčního rejstříku, veřejného rejstříku

Výpis bodového hodnocení řidiče

Autorizované konverze dokumentů

Legalizace – ověřování pravosti podpisu

Vidimace – postup, kterým se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou

 

Provozovatelem obecního vodovodu je  od 1.4:2019 Obec Stašov

kontaktní telefon:  Pavel Kuda 606 543 374

Zasílání SMS o informacích obce

V obci Stašov existuje služba zasílání SMS, která Vás informuje o důležitém dění v obci. Je zde stálá možnost pro ty občany, kteří ještě nemají zadáno telefonní číslo pro posílání SMS, nebo si změnili telefonní číslo a chtějí si zadat nové do systému.

Pro nahlášení vašeho telefonního čísla lze využít e-mail stasov@stasov.cz , nebo můžete osobně přijít v úřední hodiny každé úterý od 15-17 hodin. Do e-mailu napište jméno, příjmení a číslo popisné a výslovný souhlas se zasíláním obecních SMS.

Služba je pro obec zpoplatněna, proto tuto službu nabízíme pro jedno číslo v rámci rodiny.

 

Oznámení pro nájemce hrobů na hřbitově ve Stašově:

Obec Stašov získala dotaci na projekt s názvem „Hřbitovy – naše kamenná historie“. Cílem tohoto projektu je elektronická evidence hrobových míst a nájemců pro provozovatele veřejného pohřebiště (obec Stašov) a možnost elektronického vyhledávání předků pro veřejnost.

V souvislosti s tímto projektem se obec Stašov snaží přiřazovat k jednotlivým hrobovým místům jejich nájemce a získat na ně kontakty.

Jednotlivá hrobová místa jsou očíslována a potřebovali bychom, aby se nám ozvali nájemci – pozůstalí těchto hrobových míst, a doplnili nám údaje o zemřelých.

Hrobová místa, u kterých nebudou nalezeni žádní nájemci – pozůstalí budou postupně rušena.

Prosím kontaktujte nás na: e-mailu: stasov@stasov.cz nebo v úřední hodiny na OU, Stašov 6: Úterý 15-17 hod.

Prosíme o tyto údaje:

Hrobové místo: číslo hrobového místa, jména a příjmení zemřelých, místa a data narození a úmrtí (pokud nejsou na hrobech vyznačena), povolání, zda zemřeli na nebezpečnou nemoc.

Nájemce/ Pozůstalý: jméno a příjmení, vaši adresu, kontakt – telefon nebo email, pro vytvoření nájemních smluv budete dotazováni na datum narození a rodné číslo.

Pokud jste nám již potřebné údaje poslali, prosím považujte toto oznámení za bezpředmětné.

Děkujeme předem. Obec Stašov

Povinné informace

Název: Obec Stašov
Důvod a způsob založení: Obec Stašov jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu. Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Organizační struktura: Starosta obce Místostarosta obceZastupitelstvo obce – 9 členů- Kontrolní výbor – 3 členové- Finanční výbor – 3 členové

– kulturní komise – 3 členové

Příspěvkové organizace zřizované obcí

– Obecní knihovna

Kontaktní spojení: Obecní úřad Stašov Stašov 6, 572 01 StašovTelefon: 461 729 298, mobil: 739 691 091 – telefonní čísla jsou v provozu v době úředních hodin, mobil je pak k dispozici v pracovní dny od 15-17 hodin.Email: stasov@stasov.czwww: www.obec-stasov.cz

ID Datové schránky: nrfa5fn

Úřední hodiny: úterý 15-17 hod

Případné platby lze poukázat: 123-9760530267 /0100
IČO: 00277401
Plátce daně z přidané hodnoty: Nejsme plátci DPH
Dokumenty: Seznamy hlavních dokumentů: zveřejňované na úřední desce·        územní plán·        Rozpočtový výhled obce·        Program rozvoje obce·        Zpráva o přezkoumání hospodaření obce

Rozpočet: zveřejňovaný na úřední desce

Žádosti o informace: Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávajíPísemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu, za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce, nebo do datové schránky obce.
Příjem žádostí a dalších podání: Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu.Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce, nebo do datové schránky obce.
Opravné prostředky: Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle Inf Z, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 Inf Z.
Formuláře: Formuláře, kterými se lze obracet na obec jsou přístupny na obecních stránkách v sekci Dokumenty. Tyto formuláře lze získat také na obecním úřadě v úředních hodinách.
Popisy postupů: Návody na řešení životních situací:https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace
Předpisy: Nejdůležitější právní předpisy: Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Vydané právní předpisy:

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce.

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

Úhrady za poskytování informací: Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Licenční smlouvy: Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. Dosud nebyly žádné dotazy dle 106/1999 Sb Bude dostupné na internetových stránkách obce.

.

Oznámení o ochraně osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů (dále též „Oznámení“) obce Stašov IČ:00277401, Stašov 6, Polička 572 01 kontaktní též stasov@stasov.cz

V rámci povinnosti zavedení pravidel ochrany osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“), účinné k 25.05.2018, Vám tímto oznamujeme, že jsme tato pravidla plnohodnotně zavedli.  Veškerá zpracování osobních údajů, která provádíme, jsou zaznamenány v Záznamech o činnostech zpracování (dle čl. 30 GDPR), které jsou v úředních hodinách k dispozici k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. Zpracování osobních údajů provádíme vždy na základě povinnosti, kterou nám ukládá obecně závazný právní předpis, tedy obecně je právním základem zpracování osobních údajů splnění zákonné povinnosti s lhůtou pro uložení zpracování dle konkrétního právního předpisu.

Výjimky tvoří následující zpracování

a) souhlas občanů s účastí v programu „SMS pro obce a Munipolis, kdy prostřednictvím SMS zasíláme občanům aktuální informace

b) zřízení členského účtu v rámci obecní knihovny – toto zpracování probíhá na základě právního titulu plnění smlouvy

c) vodné– smluvní plnění


Vaše osobní údaje předáváme jiným příjemcům, ukládá-li nám to zákon a dále smluvním příjemcům (tzv. zpracovatelům) jen tak, abychom mohli splnit své povinnosti (vše je vyznačeno v Záznamech o činnostech zpracování). Vaše osobní údaje nepředáváme nikam mimo EU. Nepoužíváme žádné formy automatického rozhodování včetně Vašeho profilování.


Máte právo na informace, zahrnující též právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných u nás, právo na opravu nepřesných údajů, právo být zapomenut výmazem Vašich osobních údajů, právo uplatit omezení zpracování ze zákonných důvodů, právo na přenesení svých osobních údajů jinam, námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj souhlas, byl-li udělen.

Též jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů (dle čl. 37 odst. 1. písm. a) GDPR), kterým je

pan Jan Škranc,

GSM: +420 734 429 831,

e-mail: stasov@stasov.cz,

u kterého se můžete dotazovat či uplatňovat svá práva, jež s ochranou osobních údajů souvisí; pro poštovní korespondenci laskavě doručujte přímo našemu obecnímu úřadu.

Tím vším však není dotčeno Vaše právo stěžovat si u Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz či uplatit svá práva u soudu.


V případě jakýchkoliv dotazů, námětů či upozornění se prosím neváhejte obracet na vedení obecního úřadu či přímo na pana Škrance.

Comments are closed.