Obecní úřad

Kontakt:

Obecní úřad
Stašov 6
572 01 Polička

tel: 461 729 298, mobil: 739 691 091 – telefonní čísla jsou v provozu v době úředních hodin, mobil je pak k dispozici v pracovní dny od 15-17 hodin.

emaily obce: starosta@stasov.cz, mistostarosta@stasov.cz, ucetni@stasov.cz, stasov@stasov.cz

DS: nrfa5fn

Bankovní spojení­:

Komerční banka a.s. 123-9760530267 /0100 

variabilní číslo = číslo popisné (u poplatků), číslo faktury (u faktur za vodu), do popisného pole zadejte jméno a o jaký poplatek/fakturu se jedná, popřípadě za koho platíte. Děkujeme.

Úřední hodiny:  úterý 15-17 hod.

Obecní knihovna: úterý 15-16 hod. Během prázdnin bude knihovna uzavřena.

CZECH POINT 

Na obecním úřadě poskytujeme tyto služby:

Výpisy z: Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů, Insolvenčního rejstříku, veřejného rejstříku

Výpis bodového hodnocení řidiče

Autorizované konverze dokumentů

Legalizace – ověřování pravosti podpisu

Vidimace – postup, kterým se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou

 

Provozovatelem obecního vodovodu je  od 1.4:2019 Obec Stašov

kontaktní telefon:  Pavel Kuda 606 543 374

Zasílání SMS o informacích obce

V obci Stašov existuje služba zasílání SMS, která Vás informuje o důležitém dění v obci. Je zde stálá možnost pro ty občany, kteří ještě nemají zadáno telefonní číslo pro posílání SMS, nebo si změnili telefonní číslo a chtějí si zadat nové do systému.

Pro nahlášení vašeho telefonního čísla lze využít e-mail stasov@stasov.cz , nebo můžete osobně přijít v úřední hodiny každé úterý od 15-17 hodin. Do e-mailu napište jméno, příjmení a číslo popisné a výslovný souhlas se zasíláním obecních SMS.

Služba je pro obec zpoplatněna, proto tuto službu nabízíme pro jedno číslo v rámci rodiny.

 

Oznámení pro nájemce hrobů na hřbitově ve Stašově:

Obec Stašov získala dotaci na projekt s názvem „Hřbitovy – naše kamenná historie“. Cílem tohoto projektu je elektronická evidence hrobových míst a nájemců pro provozovatele veřejného pohřebiště (obec Stašov) a možnost elektronického vyhledávání předků pro veřejnost.

V souvislosti s tímto projektem se obec Stašov snaží přiřazovat k jednotlivým hrobovým místům jejich nájemce a získat na ně kontakty.

Jednotlivá hrobová místa jsou očíslována a potřebovali bychom, aby se nám ozvali nájemci – pozůstalí těchto hrobových míst, a doplnili nám údaje o zemřelých.

Hrobová místa, u kterých nebudou nalezeni žádní nájemci – pozůstalí budou postupně rušena.

Prosím kontaktujte nás na: e-mailu: stasov@stasov.cz nebo v úřední hodiny na OU, Stašov 6: Úterý 15-17 hod.

Prosíme o tyto údaje:

Hrobové místo: číslo hrobového místa, jména a příjmení zemřelých, místa a data narození a úmrtí (pokud nejsou na hrobech vyznačena), povolání, zda zemřeli na nebezpečnou nemoc.

Nájemce/ Pozůstalý: jméno a příjmení, vaši adresu, kontakt – telefon nebo email, pro vytvoření nájemních smluv budete dotazováni na datum narození a rodné číslo.

Pokud jste nám již potřebné údaje poslali, prosím považujte toto oznámení za bezpředmětné.

Děkujeme předem. Obec Stašov

Povinné informace

Název: Obec Stašov
Důvod a způsob založení: Obec Stašov jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Organizační struktura: Starosta obceMístostarosta obce

Zastupitelstvo obce – 9 členů

– Kontrolní výbor – 3 členové

– Finanční výbor – 3 členové

– kulturní komise – 3 členové

Příspěvkové organizace zřizované obcí

– Obecní knihovna

Kontaktní spojení: Obecní úřad StašovStašov 6, 572 01 Stašov

Telefon: 461 729 298, mobil: 739 691 091 – telefonní čísla jsou v provozu v době úředních hodin, mobil je pak k dispozici v pracovní dny od 15-17 hodin.

Email: stasov@stasov.cz

www: www.obec-stasov.cz

ID Datové schránky: nrfa5fn

Úřední hodiny: úterý 15-17 hod

Případné platby lze poukázat: 123-9760530267 /0100
IČO: 00277401
Plátce daně z přidané hodnoty: Nejsme plátci DPH
Dokumenty: Seznamy hlavních dokumentů: zveřejňované na úřední desce·        územní plán

·        Rozpočtový výhled obce

·        Program rozvoje obce

·        Zpráva o přezkoumání hospodaření obce

Rozpočet: zveřejňovaný na úřední desce

Žádosti o informace: Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávajíPísemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu, za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce, nebo do datové schránky obce.
Příjem žádostí a dalších podání: Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu.

Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce, nebo do datové schránky obce.

Opravné prostředky: Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.
Formuláře: Formuláře, kterými se lze obracet na obec jsou přístupny na obecních stránkách v sekci Dokumenty.Tyto formuláře lze získat také na obecním úřadě v úředních hodinách.
Popisy postupů: Návody na řešení životních situací:https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace
Předpisy: Nejdůležitější právní předpisy:Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Vydané právní předpisy:

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce.

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

Úhrady za poskytování informací: Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Licenční smlouvy: Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. Dosud nebyly žádné dotazy dle 106/1999 SbBude dostupné na internetových stránkách obce.

Comments are closed.