Červen 19th, 2014 by AV No comments »

Provozovatelem obecního vodovodu je společnost Stavební vodohospodářská s.r.o., kontakt: provozní technik Jan Ladra 602 356 500 j.ladra@stavho.cz, Pavel Binka 602 356 505

Cvičení pro ženy -duben 2015

Březen 31st, 2015 by AV No comments »

Cvičení je specializované na oblast funkčního a silového tréninku, prevence zranění a svalových dysbalancí, diagnostiky pohybového aparátu,  rehabilitace a rekondice, nápravného, kompenzačního a technického cvičení. Pokud hledáte vyváženou metodu pro zlepšení tělesné kondice, držení těla, postoje a pohybové koordinace, pak je tento cvičební systém pro vás to pravé.

 

Povede Mgr. Dana Matejsková

profesionální instruktorka skupinových forem cvičení, FISAF Fitness group instructor 2013

KDE:  cvičebna obecního úřadu ve Stašově, cena za lekci 50 kč

KDY:    2.4. ,  9.4., 16.4., 23.4.   od 18:30 hodin      termín 30.4. bude upřesněn  změna vyhrazena

kromě toho každé úterý ve stejný čas bez cvičitelky

DŮLEŽITÉ: vhodná čistá sportovní obuv, podložka na cvičení, malý overbalový míč, ručník, pití a chuť něco pro sebe udělat

Výsledky čerpacích zkoušek zkušebních vrtů

Březen 10th, 2015 by AV No comments »

Koncem roku 2014, převážně v měsíci listopadu, proběhly na vytipovaných místech v blízkosti starého vodojemu takzvané ověřovací čerpací zkoušky dvou zkušebních vrtů, vytýčených na základě geofyzikálního průzkumu a psychotronického průzkumu. Oba vrty hluboké 40m byly ověřovány dlouhodobě během 4 týdnů skupinovou čerpací zkouškou spojenou s analýzami vod. Sledoval se i vliv na podzemní a povrchové vody. Z výsledků je patrno, že v důsledku čerpání nedošlo k negativnímu ovlivnění pramenní jímky, z níž voda gravitačně odtéká do starého vodojemu ani k ovlivnění průtoku místního potoka.

Z prvního vrtu ST-1 je doporučeno k dlouhodobému vodárenskému odběru do 0,6 l za sekundu a z druhého ST-2 dokonce 0,8 l za sekundu. Z obou vrtů lze čerpat souběžně do 1,4 l za sekundu – cca 5.040 l za hodinu. Vydatnost je větší než se očekávalo a plně dostačuje průměrné spotřebě obce.

Kvalita vody bohužel není zcela vyhovující, neobsahuje ale zvýšené množství dusičnanů, které obec trápí dlouhodobě a musí se nákladně upravovat v úpravně vody. Vzorky z vrtů pro změnu obsahují zvýšené množství železa, manganu a vrt ST-2 mírně překračuje směrné hodnoty radonu.

Vodu bude nutné před využitím upravovat. Tyto úpravy by však měly být jednodušší a levnější variantou úpravy dusičnanů.

Nyní obec Stašov čeká na vyjádření Okresní hygienické správy o povolení využití těchto zdrojů. Na základě tohoto vyjádření bude dohodnut další postup.

Na čerpací zkoušky a nové zkušební vrty získala obec v roce 2014 dotaci od Pardubického kraje ve výši cca 300.000 Kč.

Pokud bude stanovisko kladné, obec by požádala o dotace na zajištění nových vrtů, připojení do stávající vodovodní sítě a úpravu kvality nových zdrojů pitné vody.

Výzva k podání cenové nabídky na provozování prodejny se smíšeným zbožím č.p. 247 „Prodejna se smíšeným zbožím v obci Stašov 2015“

Březen 8th, 2015 by AV No comments »

Ve Stašově dne 8.3.2015

  

Věc:    Výzva k podání cenové nabídky na provozování prodejny se smíšeným zbožím č.p. 247   „Prodejna se smíšeným zbožím v obci Stašov 2015“

 

Informace o druhu a předmětu zakázky

 

Obec Stašov jako vlastník objektu č.p. 247, prodejny se smíšeným zbožím ve Stašově, vyhlašuje na základě rozhodnutí Obecního zastupitelstva Stašov ze dne 10.2.2015 výběrové řízení na pronájem výše uvedených nebytových prostor v daném objektu. Výběrové řízení se vyhlašuje na základě ukončení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou k 31.5.2015. Zadavatel hodlá pronajmout prostory k provozování prodejny se smíšeným zbožím včetně skladu a zázemí.

Zástupce zadavatele v zadávacím řízení    Pan Leoš Vendolský – starosta obce

email: ou.stasov@tiscali.cz

 

Lhůta a místo pro podání nabídek

 

Datum a hodina pro předložení nabídek: do 31.3.2015 do 16:00 hodin.

Nabídka bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním na adresu zadavatele Obec Stašov, Stašov 6, 572 01 Polička.

Uchazeč je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude opatřena razítkem (podpisem) uchazeče a zřetelně označena nápisem:

 

NEOTVÍRAT – NABÍDKA

Prodejna se smíšeným zbožím v obci Stašov 2015

 

Na obálce musí být adresa odesílatele. Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo.

 

Hodnotící kritérium

 

Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejvyšší nabídková cena a rozsah služeb.

Podmínky výběrového řízení

– zachování základního prodeje potravin

– zkušenosti z daného oboru a reference

– schopnost zajistit prodej předpokládaný dnem 15.6.2015

– schopnost zajistit vybavení prodejny zbožím

– požadovaná prodejní doba: pondělí až pátek – dopolední i odpolední prodej, sobota –          dopolední prodej, o úpravě prodejní doby je možné jednat

– způsob placení nájemného a služeb je stanoven na základě rozhodnutí Obecního zastupitelstva Stašov ze dne 10.2.2015:

Minimální podmínky provozování obchodu:

  • nájemné ve výši 1,-Kč/rok
  • platba elektrické energie ve výši min. 50% z celkové částky – zde budou hrazeny měsíční zálohy měsíc předem
  • odpad, voda, vyvážení septiku a veškeré provozní náklady hradí provozovatel

– bezúhonnost

Požadavky na profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

  • výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů
  • doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (t.j. živnostenský list) či licenci,

 

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží dodavatel v prosté kopii.

 

Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu a nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

 

 

Za předložené nabídky Vám předem děkujeme.

 

 

……………………………………………………

Leoš Vendolský – starosta obce Stašov

Krátkodobé uzavírky obecního vodovodu během měsíce března 2015

Březen 7th, 2015 by AV No comments »

Provozovatel obecního vodovodu firma Stavební vodohospodářská s.r.o.  oznamuje občanům, že v průběhu dalších 14 dnů, budou z důvodu zjištěného úniku vody probíhat na vodovodním řádu v obci krátkodobé uzavírky vody. Děkujeme za pochopení.

Nové knihy do obecní knihovny

Březen 2nd, 2015 by AV No comments »

Zastupitelstvo obce Stašov schválilo na svém posledním zasedání další z finančních příspěvků na nákup knih do obecní knihovny v hodnotě 5.000,-Kč.

Ve spolupráci s paní Navrátilovou a na doporučení knihovny v Poličce bylo vybráno celkem 23 titulů. Obci se podařilo spoluprací s knihovnou v Poličce získat na objednané tituly průměrně slevu 25%.

Seznam objednaných titulů:

NÁZEV KNIHY AUTOR ŽÁNR
INFERNO Brown, Dan napětí
STOLETÝ STAŘÍK + ANALFABETKA Jonasson, Jonas humorný román
HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY Green, John dívčí román
ČERVENKA Nesbo, Jo severská detektivka
VOLÁNÍ KUKAČKY Galbraith, Robert detektivka
ZLODĚJKA KNIH Zusak, Markus světová próza
MUŽ JMÉNEM OVE Backman, Fredrik humorný román
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ Formánek, Josef česká próza
BERTÍK A ČMUCHADLO Soukupová, Petra dětská literatura
Staré řecké báje a pověsti Petiška Eduard fond
Dvacet tisíc mil pod mořem Verne Jules fond
Kvítek karmínový a bílý Michel Faber román
Já poutník Terry Hayes detektivka
Hedvábník Robert Galbraith detektivka
Broučci Karafiát Jan dětská literatura
Vodní andělé Mons Kallentoft detektivka
HAD A HŮL Woodová, Barbara historický román
BABÍ LÉTO Váňová, Magda román pro ženy
Pohádkový dědeček Eduard Petiška dětská literatura
Chytré pohádky pro malé rozumbrady Jiří Žáček dětská literatura
Kubula a Kuba Kubikula Vladislav Vančura dětská literatura
NEVĚRA Coelho, Paulo světová próza

 

Masopust 2015

Únor 19th, 2015 by AV No comments »

Masopustní průvod, který podle tradice ukončuje dobu radovánek, jídla do sytosti a připravuje lidi na čtyřicetidenní půst do Velikonoc, se stal ve Stašově již několikaletou tradicí.DSC1890

Tak jako každý rok se masky i přihlížející shromáždili před kostelem a odtud se průvodem vydali obcí. Letos rozšířili počet účastníků i místní hasiči, kteří vkusně zpestřili celý „roj“ masek. Do kroku se zpívalo a pan Vápeník hrál na harmoniku. Hospodyňky jednotlivých domů nabídly různá pohoštění, slané, sladké i alkoholické; dobrovolní hasiči připravili čaj, punč a také něco na zakousnutí. Po projití středem obce všichni zakončili odpoledne v sympatické hospůdce u pana Peňáze, který měl už uvařenou dobrou polévku na zahřátí. Tam se v teple vytvořila příjemná atmosféra, hezky se „klábosilo“ a vše hodnotilo. Nakonec se všichni shodli, že už se těší na Masopust příští rok.                                   Autor: Anděla Němcová

více fotografií ve fotogalerii

Výzva seniorům -Policie ČR

Únor 16th, 2015 by AV No comments »

V posledních dnech trápí pardubickou kriminálku pravděpodobně skupina pachatelů, která naprosto bezcitně okrádá seniory. Proto bychom rádi seniory, popřípadě jejich příbuzné, před těmito podvodníky varovali.

V podstatě jde o to, že pachatelé kontaktují seniory na pevné linky v místě bydliště, představují se pod různou identitou, většinou jako rodinní příslušníci, ale také se mohou představit jako pracovníci nějaké společnosti, např. že provedou úpravu pevné linky apod. Využijí například toho, že někteří senioři špatně slyší a požádají osobu o zapůjčení peněz. Legendy si jsou většinou podobné, pachatelé žádají půjčku na nákup vozidla, opravu vozidla po nehodě, na lékařské vyšetření apod. Se seniorem jsou v kontaktu, a ten, jakmile peníze má, podvodníci mu sdělí, že si pro ně přijde jejich kamarád a k předání peněz dojde.

Policie doporučuje, aby senioři byli ostražití! Doporučujeme jim, aby telefon zavěsili a případnému příbuznému zavolali sami zpět a ověřili si, zda jim telefonoval opravdu on. Pokud nemají takového příbuzného, doporučujeme zavěsit, s osobou se nebavit. Zároveň žádáme příbuzné seniorů, kteří naši výzvu čtou nebo slyší ve sdělovacích prostředcích, aby jim naši výzvu přetlumočili a na událost je upozornili.

Jako smutný příklad tohoto lidského hyenismu můžeme uvést případ z tohoto pondělí (tj. 9. února 2015), kdy takto byla okradena o částku 100.000 korun seniorka v Pardubicích.

Ač zde mluvíme o případech telefonátů, musíme upozornit, že podvodníci kolikrát nepoužívají k vylákání peněz pouze telefonování se seniory, ale také legendy, kdy mohou poškozené navštívit v místě jejich bydliště, zde se vydávají za pracovníky elektráren, plynáren, za sociální pracovníky apod. a nabízejí seniorům navrácení údajného přeplatku. Rovněž jsou zaznamenány i případy, kdy seniora osloví přímo na ulici, využívají jejich důvěry a následně pod různými záminkami peníze vylákají, nebo se za tímto účelem snaží dostat do bytu. A protože jsou starší lidé slušní, nezavřou jim před nosem, nechají pootevřené dveře a toho podvodníci využijí. Doslova jim vlezou do bytu, podívají se, kam senior pro peníze jde a pak mu je de facto za zády odcizí. Proto opět doporučujeme si návštěvy na případné opravy, přeplatky, apod. telefonicky ověřit u daných institucí. Pokud je třeba provést nějakou revizi, většinou jsou plánované dopředu, za opravu na místě se nepožadují peníze a případné přeplatky jsou posílány na účty či složenkou na poštu.

por. Bc. Markéta JANOVSKÁ

Masopust 2015 14.2.

Leden 31st, 2015 by AV No comments »

masopust 1

lyžování Hamry

Leden 30th, 2015 by AV No comments »

Lyžařský klub Bystré-Hamry, zve všechny příznivce zimních sportů na svah.

Sněhové podmínky jsou ideální. Vlek je v provozu vždy od Pondělí do Pátku od 15:00 do 19:00,

v Sobotu od 9:00 do 20:00 a v Neděli od 9:00 do 17:00. Více na www.skibystre.cz

Zeliáda 2015

Leden 23rd, 2015 by AV No comments »

V sobotu 17.ledna proběhl v prostorech obecního úřadu již třetí ročník originální stašovské soutěže o nejchutnější kysané zelí – Zeliáda 2015. Přinesené domácí vzorky, celkem 16 vzorků, hodnotila odborná komise a pak také takzvaný hlas lidu – hodnocení přítomných.

Soutěžní klání bylo zpříjemněno živou hudbou, na harmoniku hrál pan Vápeník a na klávesy pan Němec, k ochutnávanému zelí pak přišlo k chuti připravené domácí pohoštění a zabíjačkové speciality.

Letošní odbornou porotu tvořili pan Hajný, paní Hana Nekvindová, Marián Penias a Dušan Frodl. Z pohledu jejich hodnocení bylo výsledné pořadí následující:

1.Teplý PavelDSCN2407

2. maželé Vodičkovi

3. manželé Šimkovi

“Hlas lidu” , tedy laická veřejnost, vybral následující vzorky v pořadí:

1.manželé Němcová Anděla a Miroslav
2. Mauer Radek a Milada , Šimkovi
3. Dr.Bošal, Teplý Pavel
DSCN2455