Archive for Červenec 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy při nedostatku vody

25 července, 2018

Výroková část

Městský úřad Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve veřejném zájmu, a to

s platností do odvolání

podle ustanovení § 109 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 115a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků pro účely zalévání zahrádek, zahrad, trávníků, všech sportovišť (kurty, sportovní hřiště apod.), napouštění bazénů a mytí motorových vozidel v celém správním území ORP Polička.

 

Získání dotace na restaurování pomníku obětem 1.světové války

2 července, 2018

Starostovi obce Stašov se podařilo po několika letech opětovného podávání žádostí získat dotaci na opravu pomníku obětem 1.světové války.

Dotaci poskytne Ministerstvo obrany ČR. Celková výše dotace by měla tvořit 303.000,-Kč což je 80% celkových nákladů, obec Stašov by měla přispět 76.000,-Kč

Pomník obětem 1. světové války se nachází v zastavěné části obce Stašov, vedle dominanty obce kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Symbolický pomník znázorňuje pískovcové sousoší vojáka shlížejícího na ženu s dítětem, pod nímž je na mohutném šestihranném pylonu se třemi žulovými deskami vytesáno celkem 64 jmen občanů obce, kteří zahynuli v boji nebo v důsledku aktivní účasti během 1. světové války.

Podle nápisu na podstavci KOMAREK/LETOVIC, byl autorem pomníku A. komárek z Letovic, pomník byl odhalen 13. června roku 1926.