Shrnutí roku 2017

Prosinec 30th, 2017 by AV Leave a reply »

Leden 2017             Tříkrálová sbírka – akce dobrovolníků ve spolupráci s Oblastní charitou Polička – výtěžek 7.902,- Kč, celkový výtěžek 711.364,-Kč

28.1.2017               5.ročník Zeliády – 15 (loni 11) hodnocených vzorků zelí. Letošním vítězem se stala paní Helena Audyová následovaná paní Smejkalovou a Vápeníkovou.

Únor 2017              Masopust

Únor 2017              pokračování III. etapy odstranění nevyhovující kvality vody v obci Stašov:

   • propojení nových vrtů s vodojemem a jejich napojení na stávající vodovodní řád
   • navýšení příkonu elektrické energie
   • vybudování nové přípojky pro ZD, tak aby v případě nutnosti mohlo být odpojeno
   • vybudování nové úpravny na odstranění železa a manganu
   • automatizace vodárny a přenos na PC
   • Proinvestováno 5.500.000,-Kč, z čehož dotace činí 3.790.000,-Kč. Do konce roku 2016 bylo proinvestováno z této částky 1.350.000,-Kč
 • Celkem za všechny 3 etapy by mělo být proinvestováno 7.438 000,-Kč, z čehož na dotacích získala obec 5.090 000,-Kč.

 V první etapě byla v roce 2012 vybudována úpravna vody, která odstraňuje vysoké hodnoty dusičnanů. Zároveň bylo vyměněno i chlorovací zařízení a pořízeno nové čerpadlo. Dále se opravila část stávajícího vodovodního řádu od domu č.p. 21 směrem k zemědělskému družstvu, která je zakončena novou vodovodní šachtou s uzavíracími ventily pro více částí obecního vodovodního řádu. Investice dosáhla částky 1.500. 000,- Kč, z čehož částka 1.000.000,- Kč byla poskytnuta z rozpočtu Pardubického kraje.

 V druhé etapě byly vytipovány a provedeny v listopadu roku 2014 2 zkušební vrty pitné vody, na které obec získala od Pardubického kraje dotaci ve výši 300.000,-Kč. Okresní hygienická stanice pak v březnu roku 2015 složení vody odsouhlasila jako vhodné a povolila jejich užívání a zapojení do stávajícího vodovodního řádu. Celková investice činila 438.000,- Kč.

 

25.3.2017                Dětský karneval s diskotékou a tvořivou dílničkou

Březen 2017           Realizace dotace v rámci programu Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích na pořízení akumulačních nádrží pro záchyt dešťové vody. Celkem 141 kusů nadzemních a 5 kusů podzemních nádrží. Celkové výdaje projektu 1.001.531,-Kč, z toho výše podpory ze SFŽP ČR  je 80% – 801.225,-Kč.

Květen 2017           Oslava 100. narozenin paní Kubíkové Anděly.

Červen 2017           Získání dotace  z Mikroregionu Poličsko na nákup drobné komunální techniky a vybavení pro členské obce v roce 2017 v hodnotě 8.007,-Kč. Obec zakoupila z této dotace, s přidáním vlastních finančních prostředků, výkonnou vyvětvovací pilu s motorem 4-mix a teleskopickou tyčí, pro hospodárné ošetřování stromů až do výšky cca 5 metrů, v hodnotě 19.900,-Kč. Dále pak benzínový vysvač/fukar s rozmělňovacím zařízením pro čištění velkých ploch v hodnotě 9.000,-Kč.

3.6.2017                 Dětský den – netradičně s hrou pro děti s rodiči. Vybaveni svačinkou a s mapkou v ruce museli absolvovat trasu dlouhou cca 4 kilometry, v jejímž průběhu měli hledat 9 písmenek do tajenky a získat celkem pět razítek za plnění různých úkolů sportovních, přírodovědných nebo v obratnosti. Zakončení hry pak proběhlo ve sportovním areálu, kde byl pro děti připraven oběd a dva skákací hrady.

29.7.2017               8. Ročník Stašovské Bodlo – vítězem FC Radiměř

12.-13.8.2017         Mariánská pouť – v sobotu pouťová zábava v organizaci SDH a živou hudbou, v neděli mše v místním kostele

9.9.2017                 Dary Stašova, aneb co lze udělat v kuchyni z plodů stašovských zahrádek – přehlídka umu stašovských hospodyněk a hospodářů – třetí ročník

Září – Leden 2018 – Elektřina – rozsáhlé výměny nadzemního vedení, u kostela, od OU až k nemovitosti pana Koudelky. Pro obec další náklady ve výši cca 100.000,-Kč na odpojení a nové připojení veřejného osvětlení. Světla jsou připojena na sloupy vlastněné firmou ČEZ, před jejich výměnou se musí odpojit a po výměně sloupů opět připojit (výměna kompletního vedení).

Říjen 2017         Výměna oken a dveří v nájemním domě č.p.178. Celkem bylo vyměněno 21  kusů oken a 3  kusů dveří. Celkové náklady dosáhly částky cca 200.000,-Kč, z čehož 120.000,- poskytl Pardubický kraj formou dotace.

Pokračuje tak modernizace nájemního domu rekonstruovaného v roce 2001. V roce 2015 se podařilo vyměnit střešní krytinu v celém objektu v částce 388.000,-Kč, na kterou přispěl jako nyní, Pardubický kraj částkou 100.000,-Kč.

 

Říjen 2017              Získání dotace na restaurování 2 soch před místním kostelem. Dotace Ministerstva zemědělství z programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků v hodnotě 249.000,- Kč.

Celkové náklady na restaurování obou pískovcových soch budou činit 356.000,-Kč.

Jedná se o sousoší Piety z roku 1874 (“oplakávání” – sousoší Panny Marie a Ježíše Krista) a Kříž s tělem Krista z roku 1909.

 

1.11.2017               Porucha obecního vodovodu. Přerušeny dodávky vody od místního zemědělského družstva po horní konec obce    směrem na Pomezí.

Listopad 2017         Zahájení oprav silnice III. třídy spojující Stašov a Hamry

2.12.2017               Rozsvěcení vánočního stromu a předvánoční posezení s důchodci

 

Dotace pro rok 2017 – realizace

Dotace v Kč Celková investice Účel Poskytl
3.790.000 5.500.000 III. etapa odstranění nevyhovující kvality pitné vody v obci Stašov. Celkové náklady za všechny 3 etapy 7.438.000,-Kč, z čehož dotace 5.090.000,-Kč Pardubický kraj
801.225 1.001.531 Programu Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích Státní fond životního prostředí
28.900 8.007 Dotace z Mikroregionu Poličsko na nákup drobné komunální techniky a vybavení pro členskou obec Mikroregion Poličsko
120.000 208.000 Výměna oken a dveří v nájemním domě č.p.178. Pardubický kraj
249.000 356.000 Dotace na restaurování 2 soch před místním kostelem – realizace 2018 Ministerstvo zemědělství
18.000 36.000 Provoz obchodu Pardubický kraj
4.758.125 6.961.538 realizováno

 

Další akce v roce 2017 mimo dotace

Akce v roce 2017 Celková částka v Kč
Ekokom –2ks kontejnerů (plast a papír) – obchod  zdarma

 

Schválené peněžní příspěvky v roce 2017 Celková částka v Kč
Obchod – elektřina v plné výši (Dotace z Pk 50%)
Domov na zámku Bystré 5.000,-
Oblastní charita Polička – příspěvek na zajištění sociálních služeb 5.000,-
Lístky na pouťové atrakce v hodnotě 200,-Kč na každé dítě s TP v obci Stašov do věku 15ti let 8.000,-
Balíčky na Mikuláše a občerstvení 2.000,-
CELKEM 18.000,-

 

 

Splácení úvěru obce poskytnutého na rekonstrukci budovy obecního úřadu:

 

Koncem roku 2016 byl úvěr ve výši 1.700.000,-Kč. Na konci roku obec požádala o navýšení úvěru o 1.300.000,-Kč na pokrytí nákladů na III. etapu projektu „Odstranění nevyhovující kvality pitné vody“. Celkový úvěr na konci roku 2016 byl 3.000.000,-Kč.

Konec roku 2017 – cca 2.350 000,- (splátka 50.000,- měsíčně).

 

Výhled na rok 2018

 Komunikace – Kalinovi, p. Flídrová a Němcovi č.p. 109

Restaurování 2 soch před místním kostelem

 Veřejné osvětlení – nákup cca 4ks světel, nátěry sloupů

 Opravy na hřišti

 Hřbitov – likvidace starých a nebezpečných hrobů

 Autobusové zastávky – nákup nových zastávek a úprava prostoru kolem nich

 Hasiči – oblečení

Finanční podpora na zřízení DČOV k jednotlivým nemovitostem

 

 

 

 

Advertisement

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.