Shrnutí roku 2016

14 prosince, 2016 by AV Leave a reply »

Shrnutí roku 2016

 

Leden 2016             Tříkrálová sbírka – akce dobrovolníků ve spolupráci s Oblastní charitou Polička – výtěžek 8.678,- Kč

30.1.2016               4.ročník Zeliády – 11 hodnocených vzorků zelí

6.2.2016                  Masopust s živou hudbou

Únor 2016               Podání žádosti o dotaci na veřejné osvětlení – ministerstvo průmyslu a obchodu – náklady 1.300 tis. Kč s dotací ve výši 900tis. Kč

12.3.2016               Dětský karneval s diskotékou, tvořivou dílničkou paní Chroustovské a háčkovanými velikonočními dekoracemi paní

Březen 2016           Umístění zakonzervovaného historického hasičského praporu v prostorech OU

Březen 2016           Podání 3 žádostí na opravu drobných sakrálních staveb v katastru obce Stašov v celkové výši 965 tis.Kč – oprava 4 křížků, kapličky Panny Marie Sněžné a pomníku obětem 1.světové války.

Zároveň podala svou žádost i Římskokatolická církev v zastoupení pana pátera Šilhánka, spolu s paní Němcovou na výměnu oken místního kostela v částce 537 tis.Kč.

Březen 2016           Nákup nových knih do obecní knihovny

Květen 2016           Vyúčtování programu veřejně prospěšných prací za období 1.4.2015-31.10.2015 – dotace z Evropského sociálního fondu 85% a rozpočtu ČR 15% – celkem 182 tis.Kč

Květen 2016           Rozdělení dotací z PK na dovybavení obecní jednotky SDH – obec získala 10tis.Kč na nákup motorové pily.(zažádáno bylo o celkem 106tis. Kč – 86tisKč na nákup 4 zásahových obleků + obuvi a přileb a 20tis.Kč)

Květen 2016           Získání dotace na opravu drobných sakrálních staveb v katastru obce Stašov – úspěšnost 2 ze 3. Státní zemědělský a intervenční fond neschválil žádost o opravu pomníku obětem 1.světové války. Schváleny byly dotace na opravu 4 křížků a kapličky. Úspěšná byla také žádost Římskokatolické církve na výměnu oken místního kostela.

Květen 2016           Zamítnutí žádosti na opravu místních komunikací v horní části obce, celková hodnota investice 933tis.Kč, z toho by činila dotace 50% 466tis.kč.

28.5.2016               Dětský den – netradičně s hrou pro děti s rodiči. Vybaveni svačinkou a s mapkou v ruce museli absolvovat trasu dlouhou cca 4 kilometry, v jejímž průběhu měli hledat 9 písmenek do tajenky a získat celkem pět razítek za plnění různých úkolů sportovních, přírodovědných nebo v obratnosti. Na děti čekali v lese i koně s možností se na nich projet a pohádkové bytosti v podobě vodníka a čarodějnice z perníkové chaloupky. Zakončení hry pak proběhlo ve sportovním areálu, kde byl pro děti připraven oběd a dva skákací hrady.

Červen 2016           Začátek stavby nového zázemí pro pořadatele akcí na místním sportovišti

30.6.2016               Podána žádost o dotaci na nádrže na dešťovou vodu ze Státního fondu životního prostředí, celková investice 959tis.Kč, z toho dotace 767tis.kč

30.7.2016               7. Ročník Stašovské Bodlo – vítězem FC Družstevníci

1.8.2016                 Schválení žádosti Udržitelné a efektivní hospodaření s dešťovými vodami na nákup nádrží na dešťovou vodu

13.-14.8.2016         Mariánská pouť – v sobotu pouťová zábava v organizaci SDH a živou hudbou, v neděli mše v místním kostele, odpoledne zakončeno přívalovým deštěm, který zapříčinil neprůjezdnost silnice směrem na Rohoznou, v zatáčce u lomu

Srpen 2016             započaly práce na opravách křížků a kapličky i na výměně oken kostela

Srpen 2016             Zamítnutí žádosti o dotaci na veřejné osvětlení – Ministersvo průmyslu a obchodu

17.9.2016               Dary Stašova, aneb co lze udělat v kuchyni z plodů stašovských zahrádek – přehlídka umu stašovských hospodyněk a hospodářů – třetí ročník

Září 2016                Dokončení a vyúčtování dotace na opravu drobných sakrálních staveb

Září 2016                Podání žádosti o dotaci ve výši 100 tis.Kč na výměnu oken obecního nájemního domu č.p.178

30.9.2016               Schválení žádosti o dotaci na „Odstranění nevyhovující kvality pitné vody v obci Stašov III.etapa. Zastupitelstvo i rada PK schválilo dotaci ve výši 3.790 tis.Kč. Jedná se již o třetí etapu tohoto projektu.

V první etapě byla v roce 2012 vybudována úpravna vody, která odstraňuje vysoké hodnoty dusičnanů. Zároveň bylo vyměněno i chlorovací zařízení a pořízeno nové čerpadlo. Dále se opravila část stávajícího vodovodního řádu od domu č.p.21 směrem k zemědělskému družstvu, která je nyní zakončena novou vodovodní šachtou s uzavíracími ventily pro více částí obecního vodovodního řádu. Investice dosáhla částky 1.500 tis. Kč, z čehož částka 1.000 tis. Kč byla poskytnuta z rozpočtu Pardubického kraje.

V druhé etapě byly vytipovány a provedeny v listopadu roku 2014 2 zkušební vrty pitné vody, na které obec získala od Pardubického kraje dotaci ve výši 300.000,-Kč. Okresní hygienická stanice pak v březnu roku 2015 složení vody odsouhlasila jako vhodné a povolila jejich užívání a zapojení do stávajícího vodovodního řádu. Celková investice činila 438 tis. Kč.

26.11.2016             Rozsvěcení vánočního stromu a předvánoční posezení s důchodci

Dotace pro rok 2016

Dotace v Kč Celková investice v Kč Účel Poskytl
26 000 52 000 vybavenost a provoz prodejny se smíšeným zbožím za rok 2015 Pardubický kraj
900 000 1 300 000 Snížení spotřeby energetické náročnosti veřejného osvětlení Ministerstvo průmyslu a obchodu
10 000 18 500 vybavení jednotky SDH (motorová pila) Pardubický kraj
86 000 86 000 Nákup zásahových oděvů pro JSDH – ukládá nám zákon – nebylo schváleno, žádost podána opět Pardubický kraj
466 435 932 871 oprava místní komunikace Kalinovi, Seifertovi Ministerstvo pro místní rozvoj
767 412 959 265 nádrže na dešťovou vodu Státní fond životního prostředí
528 800 755 513 Oprava drobných sakrálních staveb v katastru obce Stašov – 4 křížky a kaplička Státní zemědělský a intervenční fond – MZ
170 000 243 000 Oprava pomníku obětem 1.světové války Státní zemědělský a intervenční fond – MZ
100 000 250 000 výměna oken obecního nájemního domu Pardubický kraj
196 000 326 000 VPP Úřad práce
3 790 000 5 500 000 Odstranění nevyhovující kvality pitné vody v obci Stašov III.etapa Pardubický kraj
5 122 212 7 285 278 CELKEM – úspěšné žádosti  

Další akce v roce 2016 mimo dotace

 

Akce v roce 2016 Celková částka v Kč
Stavba nového zázemí pro pořadatele akcí na místním sportovišti + lom 36.000,- 100.000,-
Nový stožár veřejného osvětlení – paní Audyová 23.500,-
Nákup soukromých pozemků od p. Peterky, na nichž leží nové vrty pitné vody 14.170 m2 141.700,-
Modernizace výpočetní techniky na OU 50.000,-
SMS informace občanům – náklady na aplikaci 4.600,-
CELKEM 319.800,-

 

 

Podpora sportu a kultury v roce 2016

Schválené peněžní příspěvky:

 

Schválené peněžní příspěvky v roce 2016 Celková částka v Kč
Náklady na tisk občasníku Stašováček – hradí obec ze svého rozpočtu – jedno číslo cca 400,- Kč 400,-
Nákup nových knih do obecní knihovny – 18 nových titulů – hradí obec ze svého rozpočtu 5.000,-
Římskokatolická farnost ve Svojanově – na zahradní úpravy hřbitova 20.000,-
Domov na zámku Bystré 5.000,-
IHC Stašov na účast ve 2.lize inline hokeje Pardubického kraje 10.000,-
Oblastní charita Polička – příspěvek na zajištění sociálních služeb 5.000,-
Lístky na pouťové atrakce v hodnotě 200,-Kč na každé dítě s TP v obci Stašov do věku 15ti let 8.000,-
CELKEM 53.400,-

 

Největší problém – voda

 • V září 2016 byla schválena Pardubickým krajem dotace na III. etapu projektu „Odstranění nevyhovující kvality pitné vody v obci Stašov“ ve výši 3.790tis Kč, obec musí investovat 1.710tis.Kč ze svého.
 • Voda v obci není, manuálně se přepíná mezi starým a novým vodojemem
 • V říjnu 2016 začaly výkopové práce, do konce tohoto roku by mělo být proinvestováno cca 1.350tis.Kč
 • III. Etapa zahrnuje:
  • propojení nových vrtů s vodojemem a jejich napojení na stávající vodovodní řád
  • Navýšení příkonu elektrické energie
  • Vybudování nové přípojky pro ZD, tak aby v případě nutnosti mohlo být odpojeno
  • Vybudování nové úpravny na odstranění železa a manganu
  • Automatizace vodárny před PC
 • Celkem za všechny 3 etapy by mělo být proinvestováno 7.438 tis.Kč, z čehož na dotacích získala obec 5.090tis Kč.

V první etapě byla v roce 2012 vybudována úpravna vody, která odstraňuje vysoké hodnoty dusičnanů. Zároveň bylo vyměněno i chlorovací zařízení a pořízeno nové čerpadlo. Dále se opravila část stávajícího vodovodního řádu od domu č.p.21 směrem k zemědělskému družstvu, která je nyní zakončena novou vodovodní šachtou s uzavíracími ventily pro více částí obecního vodovodního řádu. Investice dosáhla částky 1.500 tis. Kč, z čehož částka 1.000 tis. Kč byla poskytnuta z rozpočtu Pardubického kraje.

V druhé etapě byly vytipovány a provedeny v listopadu roku 2014 2 zkušební vrty pitné vody, na které obec získala od Pardubického kraje dotaci ve výši 300.000,-Kč. Okresní hygienická stanice pak v březnu roku 2015 složení vody odsouhlasila jako vhodné a povolila jejich užívání a zapojení do stávajícího vodovodního řádu. Celková investice činila 438 tis. Kč.

 

 

Obchod se smíšeným zbožím

Provozovatel MB služby s.r.o. – pan Balcar – podepsána smlouva na další rok do 9/2017

Provozování obchodu – zastupitelstvo obce Stašov schválilo pro další období 1 roku úhradu celých záloh/plateb elektrické energie. (obec získává 50% zpět ve formě dotace od PK)

 

Splácení úvěru obce poskytnutého na rekonstrukci budovy obecního úřadu, refinancování

V letošním roce došlo k refinancování obecního úvěru, kdy bylo dosaženo snížení úrokové sazby 3,75% na 0,75%. Snížil se objem ročních placených úroků z cca 80tis Kč na 20tis Kč. Zároveň se podařilo snížit poplatky za vedení úvěru ze 400,-Kč na 100,-Kč měsíčně.

Z celkové výše úvěru na konci roku 2015 – 3.100.000,-Kč, bylo dosud splaceno 1.400.000,-Kč, z toho v letošním roce byla provedena mimořádná splátka ve výši 1.000.000,-Kč. Zbývající částka činila 1.700.000,-Kč.

Letos obec požádala o navýšení úvěru o 1.300.000,-Kč na pokrytí nákladů na III. etapu projektu „Odstranění nevyhovující kvality pitné vody“.

Celkový úvěr činí v současnosti 3.000.000,-Kč.

 

 

Výhled na rok 2017

Úkol číslo jedna: voda

Začala realizace projektu – výkopové práce, do konce roku 2016 by mělo být vyčerpáno zhruba 1.350tis Kč.

Celkové náklady na akci 5.500tis. Kč

 

Realizace investice nákupu nádrží na dešťovou vodu „Udržitelné a efektivní hospodaření s dešťovými vodami“

Celková investice 959 tis.Kč, dotace 767 tis.Kč – obec uhradí 192 tis.Kč

 

Realizace výměny oken a dveří bytového domu č.p.178 – v přídě schválení žádosti – podána 9/2016

 

Dotace z programu Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích“ pro zřízení DČOV k jednotlivým nemovitostem. Obec hodlá využít v případě vyhlášení odhad cca 4.000.000,- Kč (dotace 80%)

Elektřina – na podzim v roce 2016 by měly proběhnout rozsáhlé výměny nadzemního vedení, u kostela, od OU až k nemovitosti pana Peniase. Pro obec další náklady ve výši cca 100.000,-Kč na odpojení a nové připojení veřejného osvětlení. Světla jsou umístěna na sloupech vlastněných firmou ČEZ, před jejich výměnou se musí sundat a po výměně sloupů opět připojit. – zatím neproběhlo

 

Ekokom – zažádáno o 2ks kontejnerů (plast a papír) – obchod

Veřejné osvětlení – na konci roku opět žádost o dotaci, minimálně nátěry sloupů

Komunikace – Kalinovi, možná p. Flídrová a č.p. 109

Křížky před kostelem + okolí – pokud bude dotace

 

Poplatky pro rok 2017

Vodné

Od II. pololetí roku 2016 došlo k navýšení plateb za vodu z 28,-kč na 40,- kč za 1 m3 pitné vody, ale zároveň došlo k navýšení příspěvku pro občany s t.p. o dalších 12,-kč za 1 m3 vody. Tento příspěvek se týká pouze roční spotřeby do výše 40 m3 na osobu. Nad tuto spotřebu platí sazba 40 Kč na 1m3 pro všechny.

Komunální odpad

100,- Kč sleva z poplatku Lika na občana s TP v obci – poplatek bez slevy 624,-Kč

Nájemné za hřbitovní místa od 1.1.2017

1m2 za 1 rok 35,-Kč

 

 

 

Advertisement

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.