Pozemky

Ceny pozemků od 17.6.2011:

20,-Kč   ostatní plocha, ostatní komunikace, neplodná půda

30,-Kč   trvalý travní porost

60,-Kč   zahrada

100,-Kč zastavěná plocha, stavební pozemek

 

 

Prodej  a pronájem pozemků:

Schůze zastupitelstva ze dne 14.11.2019

Prodej:

Frodl Miroslav a Věra – prodej části p.č. 2129/10 (přibližně 42m). Zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej poměrem 8 hlasů pro, 1 se zdržel, následně bude schválen geometrický plán.

Směna pozemků:

Lesy ČRsměnná smlouva S 878/15/164 směna pozemků v k.ú. Stašov p.p.č. 2192/2 resp. 3352/4 – křížek. Zastupitelstvo obce Stašov smlouvu schválilo poměrem 9 hlasů pro.

Záměr prodeje

Paní Hercíková – prodej  st.p.č. 291. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje dle GP 367-287/2017 poměrem 9 hlasů pro.

 

Schůze zastupitelstva ze dne 5.9.2019

Prodej:

Manželé Skálovi č.p. 119 – pozemek část 2129/20 (32m2 u nemovitosti č.p.119). Zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej poměrem 7 hlasů pro, následně bude schválen geometrický plán.

Pí Houdková Hana č.p.22 – pozemky část p. 2129/5, část p. 3094/1 Zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej poměrem 7 hlasů pro, následně bude schválen geometrický plán.

Směna pozemků:

Lesy ČRzastupitelstvo obce souhlasí s kalkulací ceny na směnu pozemků v k.ú. Stašov, týkající se p.p.č. 2192/2 resp. 3352/4. Rozdíl v ceně pozemků je 960 Kč ve prospěch LČR. Zastupitelstvo souhlasí s tímto doplatkem poměrem 7 hlasů pro.

 Záměr prodeje:

Frodl Miroslav a Věra – prodej části p.č. 2129/10 (přibližně 42m). Zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 6 hlasů pro, 1 hlas se zdržel.

 

Schůze zastupitelstva ze dne 20..6.2019

Záměr prodeje

Manželé Skálovi č.p. 119 – pozemky část p. 2129/20 a část p. 299/2 – Zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje části 2129/20 (32m2 u nemovitosti č.p.119) poměrem 9 hlasů pro, a nechválilo záměr prodeje části 299/2 a 2129/20 poměrem 9 hlasů proti

Pí Houdková Hana č.p.22 – Zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje části pozemků 2129/5, 3094/1 poměrem 8 hlasů pro, jeden se zdržel

Manželé Krejčí č.p.154 – pozemek p.č. 3388 – Zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje pozemku 3388 poměrem 7 hlasů proti, 2 se zdrželi

 

Schůze zastupitelstva ze dne 19.2.2019

Ing. Jakub Horák – zastupitelstvo obce žádost o prodej neschválilo poměrem 7 hlasů proti, 1 hlas se zdržel

 

Schůze zastupitelstva ze dne 18.12.2018

Pronájem:

Paní Herciková – p.č. 269/2, st.p.č. 291 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo pronájem poměrem 5 hlasů pro, 1 proti.

 

Schůze zastupitelstva ze dne 13.11.2018

Směna pozemků:

Zastupitelstvo obce schválilo záměr směny pozemků p.č. 2192/2 za 3352/4 (Lesy ČR)

Pronájem:

Pan Doležal – z důvodu neudržování pozemků v okolí domu a ve vlastnictví pana Doležala zastupitelstvo žádost neschválilo poměrem 7 hlasů proti

Směna pozemků:  Zastupitelstvo obce schválilo směnu pozemků p.č. 2192/2 (obec) za 3352/4 (Lesy ČR) a uzavření směnné smlouvy poměrem 7 hlasů pro.

 

Pronájem:

Paní Herciková – p.č. 269/2, st.p.č. 291 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo pronájem poměrem 5 hlasů pro, 1 proti.

Směna pozemků:

Zastupitelstvo obce schválilo záměr směny pozemků p.č. 2192/2 za 3352/4 (Lesy ČR)

 

Schůze zastupitelstva ze dne 18.12.2018

Pronájem:

Paní Herciková – p.č. 269/2, st.p.č. 291 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo pronájem poměrem 5 hlasů pro, 1 proti.

Směna pozemků záměr:  Zastupitelstvo obce schválilo záměr směny pozemků p.č. 2192/2 za 3352/4 (Lesy ČR)

 

 

Schůze zastupitelstva ze dne 11.9.2018

Prodej:

Manželé Streitovi – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej pozemků dle GP 372-136/2018 poměrem 7  hlasů pro.

Pronájem:

Pan Mgr. J.Fiala – p.č. 380 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo pronájem pozemku poměrem 6 hlasů pro, 1 proti.

Paní Jandová – p.č. 3460 část – zastupitelstvo obce Stašov schválilo pronájem části pozemku poměrem 5 hlasů pro, 2 proti.

Záměr:

Pan Rozkol – p.č. 3406 – zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů pro.

Paní Herciková – p.č. 269/2, st.p.č. 291 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr pronájmu poměrem 6 hlasů pro, 1 proti.

 

Schůze zastupitelstva ze dne 19.6.2018

Záměr pronájmu

Pí. Jandová – p.č.3460 část – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr pronájmu poměrem 4 hlasy pro, 1 se zdržel, 2 proti.

Prodej:

Pí. Doležalová – p.č. 70/5, 70/6, 78, st. 237 zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej poměrem 6 hlasů pro, 1 se zdržel

 

Schůze zastupitelstva ze dne 13.2.2018

Pronájem

Pan Pietropaolo  - pronájem části pozemku p.č. 299/2 – zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr pronájmu poměrem 5 hlasů proti, 1 hlas pro.

Manž. Andrlovi – pronájem pozemku p.č. 177/2 zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr pronájmu poměrem 6 hlasů pro.

Mgr. Jan Fiala – pronájem pozemku p.č. 380 zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr pronájmu poměrem 5 hlasů pro, 1 hlas proti

Prodej

P. Jan Sýkora – zastupitelstvo obce Stašov schválilo GP 370-91/2017 a prodej p.č. 2129/84 poměrem 6 hlasů pro.

p. Rosenkranz – žádost o koupi pozemku byla zastupitelstvem obce Stašov zamítnuta poměrem 6 hlasů proti.

Manželé Boreckých – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej části pozemku p.č. 67/1 dle geometrického plánu, který bude předložen a schválen zastupitelstvem obce, zároveň budou odsouhlaseny se zástupcem obce hranice parcely při vytyčení na místě. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej poměrem 6 hlasů pro.

Manželé Streitovi – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej části pozemků p.č. 119 a 120/1 dle geometrického plánu, který bude předložen a schválen zastupitelstvem obce, zároveň budou odsouhlaseny se zástupcem obce hranice parcely při vytyčení na místě. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej poměrem 6 hlasů pro.

Manželé Andrlovi – p.č. 3150 – prodej uvedené parcely byl zastupitelstvem zamítnut již 12.9.2017 poměrem 6 hlasů proti, 1 hlas pro.

– p.č. 177/2 zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje v poměru 3 hlasů proti, 1 hlas pro a 2 hlasy se zdržely.

– p.č. 2129/72 zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje v poměru 6 hlasů proti.

 

 

Schůze zastupitelstva ze dne 14.11.2017

Prodej:

p.Pietropaolo část p.č. 299/2, GP 366-286/2017 zastupitelstvo obce Stašov prodej zamítlo poměrem 7 hlasů proti prodeji, 2 se zdrželi

p.Sýkora Jan – část p.č.2129/20 dle budoucího GP, část pozemku s obecním vodovodem zůstane majetkem obce – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej poměrem 8 hlasů pro, 1 se zdržel

Azass – p.č. 299/č, 299/5, 2129/20, 299/1 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo darovací smlouvu pro výstavbu pečovatelského domu s doložkou zpětného bezplatného převodu pro případ, že nebude stavba realizována do 5ti let od podpisu smlouvy poměrem 9 hlasů pro. Zastupitelstvo obce Stašov schválil předložený GP 368-340/2017 poměrem 9 hlasů pro.

 

Záměr prodeje pozemků:

p.Rosenkranz p.č. 2129/83 část – s věcným břemenem, p.č. 2129/20 část – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 9 hlasů pro.

P.Švach p.č. 99/1 a 99/4 – zastupitelstvo obce Stašov záměr prodeje neschválilo poměrem 9 hlasů proti záměru prodeje.

Manželé Boreckých Ilona a Ludvík p.č. 64/1 – hranice parcely budou vytýčeny geodetem – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 8 hlasů pro, 1 proti.

Mgr.Jan Fiala – dlouhodobý pronájem p.č. 340 (směr Hamry) – zastupitelstvo obce Stašov ve věci nerozhodlo, bude požadovat podrobnější informace o důvodu pronájmu.

Manželé Streitovi p.č. 119 část, 120/1 část – dle budoucího GP – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 9 hlasů pro.

 

 

Schůze zastupitelstva ze dne 12.9.2017

Prodej:

p. Houdek Petr – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej pozemků dle GP: 365-187/2017 poměrem 7 hlasů pro.

p. Pietropaolo – část p.č.229/2 – zastupitelstvo obce Stašov neschválilo GP: 366-286/2017 poměrem 6 hlasů proti, 1 hlas se zdržel

Záměr prodeje

p. Sýkora Jan st. – část p.č. 2129/20 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů pro

p. Franz, manželé Andrlovi – část p.č. 3150 – zastupitelstvo obce Stašov neschválilo prodej poměrem 6 hlasů proti, 1 hlas se zdržel

p. Franz – p.č. 3149 – zastupitelstvo obce Stašov neschválilo prodej poměrem 7 hlasů proti, případný prodej uvedené parcely je podmíněn odkupem parcely č. 3144/1 (cesta Smejkalovi) od p. Franze

 

 

 

Schůze zastupitelstva ze dne 13.7.2017

Záměr prodeje pozemků:

odkup pozemku p.č. 359/2 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 8 hlasů pro.

část p.č. 3149, 3150 – zastupitelstvo obce Stašov žádost odložilo na další jednání zastupitelstva poměrem 6 hlasů pro, 1 proti, jeden se zdržel

část p.č. 3150 – zastupitelstvo obce Stašov žádost odložilo na další jednání zastupitelstva poměrem 6 hlasů pro, 1 proti, jeden se zdržel

část p.č.229/2 – – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů pro, 1 proti

Pardubický kraj – žádost o darování nově vzniklých p.č. 32/3 (13m2), 32/4 (53 m2), 2315/3 (1 m2), 2331/3 (7 m2) – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr bezúplatného převodu poměrem 6 hlasů pro, 2 proti

 

 

Prodej pozemků:

Manželé Vendolských části pozemků 3392 a 3416 dle GP č.364-186/017 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej části pozemků dle výše uvedeného GP poměrem 6 hlasů pro, 2 se zdrželi.

 

 

Schůze zastupitelstva ze dne 2.5.2017

Záměr prodeje pozemků:

p.č. část 3416, 3392 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje částí pozemků poměrem 4 hlasy pro, 2 se zdrželi. Bude vypracován a odsouhlasen GP.

Prodej pozemků:

Houdek Petr – p.č. 358 – oplocená část – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej části pozemku za předpokladu předložení a odsouhlasení GP poměrem 6 hlasů pro

 

Schůze zastupitelstva ze dne 13.12.2016

Prodej pozemků:

p.č. 103/5, 103/6, 103/3 a 103/4 – zastupitelstvo obce Stašov rozhodlo o pozdržení rozhodnutí o prodeji do doby nabytí nemovitosti č.e.2 žadatelem poměrem 9 hlasů pro.

 

Schůze zastupitelstva ze dne 15.11.2016

Záměr prodeje pozemků:

Prodej pozemků p.č. 305, 306, 303/1 a 303/2 zrušen z důvodu odstoupení od žádosti ze strany žadatele

Část p.č.3426, bude vypracován GP – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 8 hlasů pro

p.č. 103/5, 103/6, 103/3 a 103/4 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 8 hlasů pro

 

 

Schůze zastupitelstva ze dne 18.10.2016

Záměr prodeje pozemků:

p.č. 305, 306, 303/1, 303/2 zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 5 hlasů pro

Prodej pozemků:

p.Houdek Petr – p.č. 3417, 359/1 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej pozemků poměrem 5 hlasů pro

 

Schůze zastupitelstva ze dne 13.9.2016

Záměr prodeje pozemků:

p.č. 3417, 359/1 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů pro

Prodej pozemků:

p.č. 308/1 část – p.Pietropaolo – odsouhlasen GP 357-152/2016. Zastupitelstvo obce Stašov odsouhlasilo prodej poměrem 7 hlasů pro.

p.č.3117, 3118 – manželé Streitovi. Zastupitelstvo obce Stašov odsouhlasilo prodej poměrem 7 hlasů pro.

p.č.273 – p.Melišík Miroslav. Zastupitelstvo obce Stašov odsouhlasilo prodej poměrem 7 hlasů pro.

p.č.st.111 – paní Hess. Zastupitelstvo obce Stašov odsouhlasilo prodej poměrem 7 hlasů pro.

 

Schůze zastupitelstva ze dne 14.6.2016

Záměr prodeje pozemků:

p.č.273 – zastupitelstvo obce Stašov souhlasí se záměrem prodeje poměrem 9 hlasů pro

p.č. st. 111 – zastupitelstvo obce Stašov souhlasí se záměrem prodeje poměrem 9 hlasů pro

p.č. 308/1 část – zastupitelstvo obce Stašov souhlasí se záměrem prodeje poměrem 9 hlasů pro, bude odsouhlasen GP

p.č. 3117, 3118 – zastupitelstvo obce Stašov souhlasí se záměrem prodeje poměrem 9 hlasů pro

 

Schůze zastupitelstva ze dne 9.2.2016

Prodej pozemků:

pan Houdek Miloš  -p.č. 2129/5 část – předložen GP 209/2015-609 – vznik p.č. 2129/77 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej p.č. 2129/77 poměrem 6 hlasů pro.

 

Schůze zastupitelstva ze dne 10.11.2015

Prodej pozemků:

pan Pietropaolo 2129/20 část – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej části pozemku poměrem 8 hlasů pro, 1 se zdržel za podmínek odsouhlasení GP a zřízení věcného břemene – práva stezky a cesty.

 

Schůze zastupitelstva ze dne 30.9.2015

Prodej pozemků:

P.Popelka L. – p.č.2129/80 – Zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej pozemku poměrem 6 hlasů pro.

P.Pietropaolo – p.č.2129/20 část před domem – Zastupitelstvo obce Stašov bude žádost posuzovat na další schůzi.

 

Schůze zastupitelstva ze dne 8.9.2015

Záměr prodeje pozemků:

p.č.2129/80 – Zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje pozemku poměrem 8 hlasů pro.

p.č.2129/20 část – Zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje části pozemku poměrem 6 hlasů pro, 2 proti.

Prodej pozemků:

p.č. 3100 – Manželé Fáberovi – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej pozemku poměrem 8 hlasů pro.

Pan Popelka L. – schválení GP 339-182/2015 k odsouhlaseným pozemkům k prodeji – Zastupitelstvo obce Stašov schválilo GP poměrem 8 hlasů pro.

 

Schůze zastupitelstva ze dne 11.8.2015

Záměr prodeje pozemků:

p.č. 3110 – zastupitelstvo obce Stašov hlasovalo nerozhodně 4 hlasy pro záměr prodeje, 4 hlasy pro pronájem pozemku. Zastupitelstvo obce Stašov se dohodlo pro přizvání žadatelů pro podrobnější vysvětlení záměru využití pozemku, záměr prodeje vyvěšen.

 

Schůze zastupitelstva ze dne 9.6.2015

Záměr prodeje pozemků:

p.č. 3356 část – žádost Rybářství Litomyšl o odkup části pozemku p.č. 3356 – cesta mezi rybníky Stašovský a Prostřední stašovský rybník – zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje poměrem 9 hlasů proti.

Prodej pozemků:

p.č. 168/1 – žadatel pan Jašek se zřekl koupě ve prospěch nového majitele nemovitosti manž. Pechancových – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej pozemku poměrem 9 hlasů pro.

p.č. 2129/5 část – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej části pozemku poměrem 9 hlasů pro, bude předložen a schválen GP.

 

Schůze zastupitelstva ze dne 14.4.2015

Prodej pozemku:

p.Franz Jiří – p.č.3186 – lesní pozemek – předložen znalecký posudek č.3972015 se zjištěnou cenou 14.020,-Kč. Zastupitelstvo obce schválilo cenu 20,-Kč/m2 dle nejnižší prodejní ceny pozemků ve Stašově – celková prodejní cena 41.500,-Kč.

Zastupitelstvo obce Stašov odsouhlasilo prodej lesního pozemku p.č. 3186 za cenu 20,-Kč/ m2 poměrem 9 hlasů pro.

Zastupitelstvo obce Stašov hlasovalo o pozdržení prodeje tohoto pozemku do doby vyřešení směny místní komunikace na části p.č.3144. Zastupitelstvo obce Stašov toto řešení neschválilo poměrem 4 hlasy pro, 2 se zdrželi, 3 proti.

p.Franz – p.č.3153 – prodej za podmínek:

  1. zřízení věcného břemene zachování retenční nádrže
  2. prodej místní komunikace na části p.č.3144 v majetku pana Franze, vytýčené geometrickým plánem.

Zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej pozemku za výše uvedených podmínek za cenu 20,-Kč/ m2 poměrem 9 hlasů pro.

p.Kabát – odkup části pozemku dle GP 325-51/2014 Zastupitelstvo obce Stašov odsouhlasilo GP a schválilo prodej poměrem 9 hlasů pro.

p.Popelka – žádost o úhradu nového GP z důvodu neuskutečněného prodeje pozemků v roce 2008.

Zastupitelstvo obce Stašov odsouhlasilo úhradu 50% nákladů nového GP.

Záměr prodeje pozemků:

p.č.168/1 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 9 hlasů pro.

p.č.2129/5 část – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 9 hlasů pro, bude předložen GP

 

Schůze zastupitelstva ze dne 10.2.2015

Záměr prodeje:

p.č. 3153 Zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů pro.

 

Schůze zastupitelstva ze dne 18.9.2014

Prodej pozemku:

Manž.Vendolských p.č.3409 – Zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej poměrem 5 hlasů pro.

 

Schůze zastupitelstva ze dne 22.7.2014

Pronájem pozemků:

Agronea a.s. Polička

p.č. 3001, 3031, 3036, 3038, 3040, 3041, 3062, 3063, 3064, 3071, 3084, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3099, 3104, 3105, 3106, 3107, 3110, 3125, 3138, 3141, 3143, 3156, 3162, 3171, 3172, 3173, 3176, 3177, 3178, 3180, 3181, 3214, 3217, 3225, 3234, 3246, 3247, 3255, 3256, 3258, 3283, 3287, 3292, 3305, 3306, 3311, 3332, 3346, 3361, 3387, 3388, 0338, 3392, 3397, 3403, 3429, 3438, 3447, 3452, 3478, 3488, 3509, 3513, 3520, 3525, 3536

Zastupitelstvo obce Stašov schválilo pronájem výše uvedených pozemků poměrem 6 hlasů pro. Ostatní pozemky nebudou pronajaty.

Franz Jiří – žádost o koupi pozemků p.č. 3186, 3188, 3194, 3215. Zastupitelstvo obce Stašov prodej schválilo poměrem 6 hlasů pro.

Kabát Miroslav – žádost o koupi pozemku 2129/22 část. Zastupitelstvo obce Stašov prodej schválilo za podmínky vypracování geometrického plánu na náklady kupujícího a jeho odsouhlasení a po realizaci smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ poměrem 6 hlasů pro.

Záměr prodeje:

Žádost o koupi pozemku p.č.3409 – Zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 6 hlasů pro.

 

Schůze zastupitelstva ze dne 5.6.2014

Záměr pronájmu:

Agronea a.s. Polička – pronájem pozemků p.č. 3001, 3031, 3036, 3038, 3040, 3041, 3046, 3047, 3053, 3062, 3063, 3064, 3071, 3079, 3084, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3099, 3104, 3105, 3106, 3107, 3110, 3125, 3138, 3141, 3143, 3156, 3162, 3163, 3171, 3172, 3173, 3176, 3177, 3178, 3180, 3181, 3214, 3215, 3217, 3225, 3234, 3246, 3247, 3255, 3256, 3258, 3283, 3287, 3292, 3305, 3306, 3311, 3332, 3346, 3356, 3361, 3387, 3388, 0338, 3392, 3397, 3398, 3403, 2406, 3409, 3426, 3429, 3438, 3447, 3452, 3457, 3460, 3478, 3488, 3509, 3513, 3520, 3525, 3536 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr pronájmu dle předložené smlouvy o zemědělském pachtu poměrem 8 hlasů pro.

Záměr prodeje:

Pan Franz Jiří – žádost o koupi pozemků p.č. 3186, 3188, 3194, 3215 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 8 hlasů pro.

Pan Kabát Miroslav – žádost o koupi pozemku 2129/22 část – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje za podmínky vypracování GP panem Kabátem a jeho odsouhlasení poměrem 8 hlasů pro

Prodej:

Pan Vošmera Petr – žádost o koupi pozemku p.č. 3094/2 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej pozemku na základě předloženého GP 312-16/2014 poměrem 8 hlasů pro.

 

 

Schůze zastupitelstva ze dne 4.4.2014

Pronájem:

Pí. Zárubová – pronájem pozemků p.č. 295, 296 – zastupitelstvo obce Stašov pronájem schválilo dle standardních podmínek pronájmu poměrem 6 hlasů pro.

Agronea a.s. Polička – pronájem pozemků viz příloha. Zastupitelstvo obce Stašov pověřilo starostu obce pana Vendolského k projednání podrobností a podmínek pronájmu poměrem 6 hlasů pro.

Zastupitelstvo obce Stašov navrhuje schválení standardních podmínek pronájmu.

 

Záměr prodeje:

P. Vošmera – odkup pozemku p.č. 3094/2 – Zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje na základě předloženého GP 312-16/2014 poměrem 6 hlasů pro.

P.Ing.Šimák – odkup pozemků příjezdové cesty p.č.3374, 3378 – Zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje poměrem 6 hlasů proti.

 

Schůze zastupitelstva ze dne 6.2.2014

Prodej:

pí.Putichová – prodej pozemků p.č. 2129/10, 177/2 dle GP- 293-142/2013 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej těchto pozemků dle GP 293-142/2013 poměrem 5 hlasů pro.

p. Popelka – p. č. 3095 a 3091 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej těchto pozemků za podmínky zřízení věcného břemene na oba pozemky na vodovodní síť na náklady kupujícího poměrem 5 hlasů pro.

p.č. 254 – pozemek hřbitova – zastupitelstvo obce Stašov schválilo podmínky odkupu tohoto pozemku od Římskokatolické církve poměrem 5 hlasů pro.

Podmínky církve:

a)    zřízení věcného břemene přístupu ke kostelu na st.p.č.248 s možností na p.p 254 bezúplatně postavit lešení a složit stavební materiál v případě oprav kostela.

b)    Kněžské hroby na p.p.254 budou osvobozeny od placení nájemného z hrobových míst

c)     Pokud by obec Stašov chtěla převézt p.p.254 na jinou právnickou nebo fyzickou osobu, zavazuje se o tomto záměru bezprodleně písemně informovat Římskokatolickou farnost Svojanov a nabídnout tomuto církevnímu subjektu zpětně darovaný pozemek k bezúplatnému převodu.

Záměr pronájmu:

pí.Zárubová – pronájem pozemků p.č. 295, 296 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr pronájmu těchto pozemků poměrem 5 hlasů pro.

 

Schůze zastupitelstva ze dne 12.12.2013

Záměr prodeje:

p. Popelka – p. č. 3095 a 3091 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje těchto pozemků se zřízením věcného břemene pro pozemek 3091

Prodej:

p. Švach – prodej pozemku st.p.č. st. 37 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej tohoto pozemku

 

Schůze zastupitelstva ze dne 14.11.2013

Pronájem:

Manželé Streitovi č.p.223 – pronájem pozemků 118, 120/1, 121, 119 – zastupitelstvo obce Stašov  schválilo pronájem pozemků 119, 120/1, 121 poměrem 5ti hlasů. Parcela p.č. 118 pronajata nebude.

Záměr prodeje:

Prodej pozemku p.č. st.37 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje tohoto pozemku poměrem 5ti hlasů.

 

Schůze zastupitelstva ze dne 3.10.2013

Záměr pronájmu: Manželé Streitovi č.p.223 – pronájem pozemků 118, 120/1, 121, 119 – zastupitelstvo obce Stašov  schválilo záměr pronájmu těchto pozemků

 

Schůze zastupitelstva ze dne 1.8.2013

Prodej –  pí.Putichová – část pozemku 2129/10, 177/2. zastupitelstvo obce Stašov prodej schválilo, bude předložen a schválen GP.

Pronájem

p. Popelka – p.č. 2377, 1121 – zastupitelstvo obce Stašov pronájem schválilo, dle již schválených podmínek pronájmu obecních pozemků.

manž.Němcovi č.p.109 – 264, 265/3, 266, 267, 300, 301, 302, st.149, st.176 – zastupitelstvo obce Stašov pronájem schválilo, dle již schválených podmínek pronájmu obecních pozemků

 

Schůze zastupitelstva ze dne 6.6.2013

P. Franz – zastupitelstvo ruší část 18. Usnesení zastupitelstva Stašov ze dne 12.7.2012 (6/2012) vztahující se k prodeji pozemků panu Francovi, a odsouhlasené pozemky budou panu Francovi prodány před dokončením pozemkových úprav.

Záměr prodeje -  část pozemku 2129/10, 177/2. zastupitelstvo obce Stašov záměr prodeje schválilo, bude vypracován GP.

Záměr pronájmu

– p.č. 2377, 1121 – zastupitelstvo obce Stašov záměr pronájmu schválilo, dle již schválených podmínek pronájmu obecních pozemků.

– 264, 265/3, 266, 267, 300, 301, 302, st.149, st.176 – zastupitelstvo obce Stašov záměr pronájmu schválilo, dle již schválených podmínek pronájmu obecních pozemků

 

Schůze zastupitelstva ze dne 7.3.2013

Záměr prodeje: p.č. 2377, 1121 – zastupitelstvo obce Stašov záměr prodeje zamítlo s tím, že navrhne panu Popelkovi pronájem těchto pozemků

 

Schůze zastupitelstva ze dne 15.11.2012

Prodej pozemků: p.Vošmera – Část p.č. 2129/70 o výměře 1m2 – dle GP – zastupitelstvo obce Stašov prodej schválilo

pí.Popelková – Část p.č. 2129/56 a 2129/5 – dle GP 156-30/2008 – zastupitelstvo obce Stašov prodej schválilo

 

Schůze zastupitelstva ze dne 20.9.2012

Prodej pozemků:  M-Silnice a.s. p.č.338/4 část – dle GP 278-92/2012 – zastupitelstvo obce prodej schválilo

Záměr prodeje: Část p.č. 2129/70 o výměře 1m2 – zastupitelstvo obce záměr prodeje schválilo

Část p.č. 2129/56 a 2129/5 – zastupitelstvo obce záměr prodeje schválilo

Schůze zastupitelstva ze dne 12.7.2012

Pronájem pozemků:

Jezdecký klub Vraník, Stašov o pronájem pozemků p.č. 144/2, 144/1, 2129/47 a pí. Jandová o pronájem pozemků p.č. 144/2, 144/1.

Zastupitelstvo obce Stašov rozhodlo následovně: p.č. 144/2, 144/1, 2129/47 nebudou pronajaty ani jednomu ze zájemců

Žádost pí. Jandová o pronájem pozemků: p.č. 167, 161/12, 85, 87/2, 87/1, 86, 80/2 uvedené pozemky nebudou pí. Jandové pronajaty, p.č. 223/3, 231, 299/2, 269/1, 338/4 uvedené pozemky budou pí.Jandové pronajaty, p.č. 17, 15, 14, 13, 12 uvedené pozemky budou pronajaty pí.Jandové s podmínkou, že pokud dojde k realizaci další etapy vodovodní sítě, bude pronájem pozemků ukončen.

Prodej pozemků:

M Silnice Hradec Králové a.s. – p.č. 338/4 část – zastupitelstvo obce záměr prodeje schválilo.

p.Franz  – žádost o koupi pozemků p.č. 1630, 1631, 1633, 1604 – zastupitelstvo obce prodej schválilo, prodej bude realizován až po ukončení pozemkových úprav.

 

Schůze zastupitelstva ze dne 7.6.2012

Pronájem pozemků:

Pí.Jandová – p.č. 223/3, 231, 85, 87/2, 87/1, 86, 80/2, 17, 15, 14, 13, 12, 144/2, 144/1, 167, 161/12, 299/2, 269/1, 338/4 zastupitelstvo obce Stašov záměr pronájmu schválilo.

Prodej pozemků:

manž. Pokorných – p.č.177/2, 2129/10 – zastupitelstvo obce Stašov prodej schválilo s podmínkou, že kanalizace vedoucí pod uvedenými pozemky zůstane majetkem obce a bude na ni zřízeno věcné břemeno. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí kupující.

p.Franz  – žádost o koupi pozemků p.č. 1630, 1631, 1633, 1604 – zastupitelstvo obce záměr prodeje schválilo

 

Schůze zastupitelstva ze dne 17.5.2012

Prodej pozemků:

manž. Pokorných – p.č.177/2, 2129/10 – zastupitelstvo obce Stašov záměr prodeje schválilo.

pozemky pronájem – pí.Jandová -p.č. 291/3, 319/1, 291/2, st.p.č.170, 2129/24, st.p.č.209, st.p.č.213, st.p.č.233, 357, 371/1, 371/2, 371/3, 371/4, 371/5, 371/6, 371/7, 371/8, 371/9, 371/10, 371/11, 371/12, 371/13, 371/15, 374, 378, 379, 380 zastupitelstvo obce Stašov pronájem na 25 let schválilo

 

Schůze zastupitelstva ze dne 5.4.2012

Prodej pozemků:

p.Frodl Jaroslav – p.č. 119, 120/1 část a 121 – zastupitelstvo obce Stašov prodej schválilo – bude vypracován a schválen geometrický plán.

p.Veselský –p.č.2356/1 – zastupitelstvo obce Stašov prodej neschválilo a odložilo do doby ukončení pozemkových úprav v obci Stašov.

pozemky pronájem – p.č. 291/3, 319/1, 291/2, st.p.č.170, 2129/24, st.p.č.209, st.p.č.213, st.p.č.233, 357, 371/1, 371/2, 371/3, 371/4, 371/5, 371/6, 371/7, 371/8, 371/9, 371/10, 371/11, 371/12, 371/13, 371/15, 374, 378, 379, 380 zastupitelstvo obce Stašov záměr pronájmu na 25 let schválilo.

 

Schůze zastupitelstva ze dne 1.3.2012

p.č. 119, 120/1 část a 121 – zastupitelstvo obce Stašov záměr prodeje schválilo

 

Schůze zastupitelstva ze dne 1.12.2011

Prodej pozemků:

p.P.Vošmera – p.č. 2173/1, bude vypracován a odsouhlasen geometrický plán

Rybářské sdružení Vysočina – p.č. 223/3 část a 224/2 část, bude vypracován a odsouhlasen geometrický plán

 

Schůze zastupitelstva ze dne 3.11.2011

p.č. 2173/1 – zastupitelstvo obce Stašov záměr prodeje schválilo, bude vypracován a odsouhlasen geometrický plán

p.č. 223/3 část a 224/2 část – zastupitelstvo obce Stašov záměr prodeje schválilo, bude vypracován a odsouhlasen geometrický plán

 

Schůze zastupitelstva ze dne 6.10.2011

Zastupitelstvo obce Stašov zrušilo kupní smlouvu č.j. 39/2011 ze dne 1.6.2011 na prodej manželům Němcových č.p. 109. Důvod: pokud nebude kupní smlouva kupujícím podepsána do 1 měsíce od předložení, bude kupní smlouva zrušena a pozemky opět nabídnuty k prodeji – schváleno na veřejné schůzi č.8 dne 18.8.2011.

 

Schůze zastupitelstva ze dne 18.8.2011

Pronájem pozemku:

p.Houdek – p.č.1066/1

Prodej pozemků – zastupitelstvo schválilo následující: po předložení kupní smlouvy bude smlouva kupujícím podepsána nejdéle do 1 měsíce. Pokud ne, budou pozemky opět nabídnuty k prodeji.

Schůze zastupitelstva ze dne 7.7.2011

Prodej pozemku:

p.Hegr – p.č. 188

 

Schůze zastupitelstva ze dne 16.6.2011

p.Hegr – žádost o koupi pozemků p.č.186//1 a 182/2, 188. Prodej pozemku 186/1 dle GP 243-20/2011 byl již schválen 5.5.2011, p.č. 188 záměr prodeje zastupitelstvo obce Stašov schválilo, p.č.182/2 záměr prodeje zastupitelstvo obce Stašov neschválilo.

Prodej pozemků:

GP 253-84/2011 manželé Gloserovi – pro vzniklý pozemek p.č. 1066/2 (z p.č. 1066) zastupitelstvo obce Stašov GP schválilo.

Schůze zastupitelstva ze dne 5.5.2011

Prodej pozemků:

GP 247-128/2011 pan Navrátil Jiří – zastupitelstvo obce Stašov GP 247-128/2011     schválilo

GP 243-20/2011 manželé Frodlovi a Hegrovi – zastupitelstvo obce Stašov GP 243-20/2011 schválilo

p.č. 185 a 186 manželé Frodlovi a Hegrovi – na základě rozdělení dle GP 243-20/2011 – zastupitelstvo obce Stašov prodej pozemků schválilo

 

Schůze zastupitelstva ze dne 3.3.2011

Prodej pozemků:

p.č. 2129/19 část, manž.Vendolští– předložen GP,zastupitelstvo obce Stašov prodej schválilo

p.č. 124/1, 1066 část, manž.Gloserovi- zastupitelstvo obce Stašov prodej schválilo, bude vypracován GP

p.č. 223/2 p.Gajdoš- zastupitelstvo obce Stašov prodej schválilo

p.č. 243/1 část, pí. Žílová – předložen GP,zastupitelstvo obce Stašov prodej schválilo

 

Schůze zastupitelstva ze dne 3.2.2011

p.č. 2129/19 část – zastupitelstvo obce Stašov záměr schválilo, bude vypracován GP

p.č. 124/1, 1066 část – zastupitelstvo obce Stašov záměr schválilo, bude vypracován GP

p.č. 223/2 – zastupitelstvo obce Stašov záměr schválilo

Prodej pozemků:

p.č. 2129/22 p.Navrátil Jiří – zastupitelstvo obce Stašov prodej schválilo, bude vypracován GP

p.č.2129/20 část, 291/3 část, 319/1 část p.Vágner Jiří – zastupitelstvo obce Stašov prodej schválilo – odsouhlasen GP č. 1106/2010

Schůze zastupitelstva ze dne 21.12.2010

p.č. 2129/22 (ostatní plocha) – zastupitelstvo obce záměr prodeje pozemku schválilo

Prodej pozemků:

p.č. 260/1, 259/2, 259/3 pí. Girschelová Dana – zastupitelstvo obce Stašov prodej schválilo za cenu odkupu pozemků obcí od PF ČR

 

Schůze zastupitelstva ze dne 23.11.2010

p.č. 260/1, 259/2, 259/3 pí. Girschelová Dana – zastupitelstvo obce záměr prodeje pozemků schválilo za cenu odkupu pozemků od PF ČR.

Prodej pozemků:

p.č. 185 a 186 manželé Frodlovi – zastupitelstvo obce Stašov prodej neschválilo – je více zájemců – navrhuje dohodu mezi žadateli manželi Hegrovými a manželi Frodlovými ohledně rozdělení parcel 185 a 186.

p.č. 185, 186, 188 – manželé Hegrovi – zastupitelstvo obce Stašov prodej neschválilo – je více zájemců – navrhuje dohodu mezi žadateli manželi Hegrovými a manželi Frodlovými ohledně rozdělení parcel 185 a 186

p.č. 265/1 GP, 265/3, 266, 267, 300 – manželé Němcovi – zastupitelstvo obce Stašov prodej schválilo

 

Schůze zastupitelstva ze dne 7.10.2010

p.č. 185, 186 – zastupitelstvo obce Stašov záměr prodeje schválilo

p.č. 265/1 GP, 265/3, 266, 267, 300 – zastupitelstvo obce Stašov záměr prodeje schválilo

Prodej pozemků:

p.č. st.143, p.č. 250, 243/1 část – Veronika Žílová –  zatupitelstvo obce Stašov prodej schválilo. Pozemky budou upřesněny geometrickým plánem.

část p.č.2129/10 a část p.č. 189 – manželé Frodlovi-zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej pozemků dle geometrického plánu č. 229-154/2010

Schůze zastupitelstva ze dne 2.9.2010

p.č. 143, 250, 243/1, 243/5 – zastupitelstvo obce Stašov záměr prodeje schválilo, kromě parcely p.č. 243/5, která zůstane v majetku obce

Prodej pozemků:

p.č. 1313/1, 1310, 1309, 1308, 1312, 2252, 2253, 1313/2 –manželé Kleinovi –  zastupitelstvo obce Stašov žádost zamítlo

 

Schůze zastupitelstva ze dne 1.7.2010

Prodej pozemků schváleno:

p.č. 153, 949, 948/1,2184, st.p.č 73, – manželé Šimkovi (SY)

část p.č.2129/10 a části 189 ve zjednodušené evidenci – manželé Frodlovi

p.č. 130, 129, 1063, 1062 – manželé Otavovi

Pronájem pozemků schváleno:

p.č.208 – pan Uher

 

Schůze zastupitelstva ze dne 3.6.2010

Prodej pozemků schváleno:

p.č.30, 31, st.p.č.6 – p.Morávek – pro výstavbu

p.č.30, 31, st.p.č.6 – neschváleno pí.Kleinová

p.č. 153, 949, 948/1, 73, 2184 – zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje

část p.č.2129/10 a části 189 ve zjednodušené evidenci – zastupitelstvo záměr prodeje schválilo, bude odsouhlasen geometrický plán

p.č. 130, 129, 1063, 1062 – zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje

 

Schůze zastupitelstva ze dne 6.5.2010

p.č.30, 31 – zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje

p.č. 2129/19 – zastupitelstvo obce neschválilo záměr prodeje

Geometrický plán č.181/62/2010 – manželů Andrlových – zastupitelstvo obce Stašov GP schválilo

Geometrický plán č.175-35/2010 – p.Volejníček – zastupitelstvo obce Stašov GP schválilo

 

Schůze zastupitelstva ze dne 1.4.2010

Prodej pozemků schváleno:

p.č. 601 a 600 – p.Rozkol

 

Schůze zastupitelstva ze dne 4.3.2010

p.č. 601 a 600 – zastupitelstvo obce Stašov záměr prodeje schválilo

 

Schůze zastupitelstva ze dne 4.2.2010

žádost o pronájem pozemku 26/1 – zastupitelstvo obce žádost neschválilo

Geometrický plán č.173-85/2009 – p.Vošmera – zastupitelstvo obce Stašov GP schválilo

Geometrický plán č.176-105/2009 – p.Franz – zastupitelstvo obce Stašov GP schválilo

 

Schůze zastupitelstva ze dne 5.12.2009

Prodej pozemků neschváleno:

p.č. 208 panu Uhrovi z důvodu nejasnosti parcel

 

Schůze zastupitelstva 1.11.2009

Žádost o pronájem parcel p.č. 168/1; 169; 168/2; 2129/9 – paní Jašková – zastupitelstvo záměr pronájmu schválilo

 

Schůze zastupitelstva ze dne 1.10.2009

Prodej pozemků schváleno:

p.č. 2129/10 část – bude odsouhlasen geometrický plán, manželé Andrlovi

p.č. 44/1; 44/2 –  pí. Dědková M.

183/1, st.p.č. 103/1 –  manželé Frodlovi

p.č.2129/13 část; 203/1 –  bude odsouhlasen geom.plán, p.Volejníček D.

p.č.2129/20 část; 291/3 část; 319 část –  bude odsouhlasen geom.plán, p.Vágner J.

p.č. 73; 153; 154; 948/1; 948/2; 949; 2184;2129/5-  prodej ½ celkové výměry předmětných pozemků, p.Vošmera P. – bude odsouhlasen GP

st.p.č.80/3; p.č.2129/10 část; 1632; 1636 –  bude odsouhlasen geom.plán, p.Franz

 

Schůze zastupitelstva ze dne 3.9.2009

část p.č. 2129/10 – zastupitelstvo odsouhlasilo záměr prodeje, bude odsouhlasen geometrický plán

p.č. 44/1 a 44/2  -zastupitelstvo schválilo záměr prodeje

p.č. 183/1 a st.p.č.130/1 – zastupitelstvo schválilo záměr prodeje

část p.č. 203/1 a 2129/13 – zastupitelstvo schválilo záměr , bude odsouhlasen geometrický plán

část p.č. 319, 291/3 a 2129/20 – zastupitelstvo schválilo záměr prodeje, bude odsouhlasen geometrický plán

p.č. 948/2, 948/1, 154, st.73, 153, 949, 2184, č.p. 2129/5 – zastupitelstvo schválilo záměr prodeje

p.č. 80/3, část p.č. 2129/10, p.č. 1636 – zastupitelstvo schválilo záměr prodeje

 

Schůze zastupitelstva obce ze dne 4.6.2009

Schválen záměr prodeje pozemků p.Uher  p.č.205/1, 2129/12, 208

Prodej pozemků – schváleno: p.č. 207 – manželé Otavovi, Frodlovi, Uhrovi a Agronea a.s. Polička, bude odsouhlasen geometrický plán

 

Schůze zastupitelstva obce ze dne 7.5.2009

Schválen záměr prodeje pozemku p.č. 207 – manželé Otavovi, Frodlovi, Uhrovi a Agronea a.s. Polička, náklady na vytvoření geometrického plánu pro rozměření, budou přičteny ke kupní ceně pozemku.

 

Schůze zastupitelstva obce ze dne 2.4.2009

Prodej pozemků – schváleno: p.Navrátil p.č.297; st.p.č.174; část p.č. 299/2 – dle geometrického plánu

Schůze zastupitelstva obce ze dne 5.3.2009

Přijaty žádosti  o koupi pozemků: p.Navrátil p.č.297; st.p.č.174; část p.č. 299/2 – dle geometrického plánu

 

Schůze zastupitelstva obce ze dne 5.2.2009

Prodej pozemků – schváleno: p.Houdková Hana p.č.910; 155; 156; 2182; 83

 

Schůze zastupitelstva obce ze dne 4.12.2008

Přijaty žádosti  o koupi pozemků: p.Houdková Hana p.č.910; 155; 156; 2182; 83

Prodej pozemků – schváleno: p.Franz  p.č.1605,1632

m.Buřvalovi p.č.222/3; st.p.č.127

m.Popelkovi p.č. 97/4; 88; 2377; 1121 – bude schválen geometrický plán

zamítnuto: p.Kamil Němec a p.Igor Rusnik p.č.948/1; 948/2; 949; 2184; st.p.č. 73

 

Schůze zastupitelstva obce dne 6.11.2008

přijaty žádosti o koupi pozemků p.č.:

p.Franz  p.č.1605,1632

m.Buřvalovi p.č.222/3; st.p.č.127

Comments are closed.