Svozy odpadu 2024

Rok 2024 velkoobjemový a nebezpečný odpad

Sběr přímo do vozidel! 

Důvodem regulace je nerespektování specifikace nebezpečného odpadu, občané se zbavovali i velkoobjemového odpadu a železa, a nedodržovali jeho třídění.

Přejímka nebezpečného a velkoobjemového odpadu přímo do vozidel cca po 15 minutách na zastávce u transformátoru, zastávce u hostince a točně pod kostelem:      

21.05.2024 v 15.00  nebezpečný a velkoobjemový odpad
14.10.2024 v 15.00 nebezpečný odpad

Do těchto odpadů patří: znečištěný obalový materiál od barev a olejů, znečištěný textil od škodlivin, olejové filtry, akumulátory, výbojky, zářivky, odpadní oleje, staré nátěrové hmoty, televizory, rádia, počítače, staré léky, baterie (monočlánky), ledničky, mrazničky, staré přípravky na ochranu rostlin, tmely, lepidla, teploměry, kosmetika (laky, barvy, studené vlny apod.), léčiva s prošlou dobou trvanlivosti, asfaltové lepenky. Do tohoto odpadu nepatří stavební suť.

Jiné odpady, než výše uvedené, nebudou převzaty!

Svoz železného odpadu:

Svoz plastového odpadu a tetrapaku: kontejnery – každý týden v pátek

Svoz papíru: kontejnery – 1 x za 14 dnů – liché úterý

Svozy komunálního odpadu: popelnice – každý sudý pátek

Vyvážení fekálií

„VHOS“ čistička odpadních vod Svitavy, kontaktní osoba p.Erbes tel.602 356 484 (volat pouze Po-Pa), (obsah vozidla Tatra 11m3),

Technické služby obce Květná s r.o. –  kontaktní osoba p. Škvařil tel. 605 246 880

Stráník doprava Dolní Újezd – vývoz odpadních vod s uložením na ČOV 605 755 544/ 739 726 910  po domluvě možnost zvýhodněný hromadný vývoz
z jedné lokality (např. menší jímky 7m3+5m3 ,3m3+5m3+4m3)

obecné info třídění odpadů

Systém třídění odpadů v domácnosti

1. Plasty – ukládají se do kontejnerů určených pro plasty

Do plastů patří: plastové obaly a sáčky (i od mléka), kelímky od mléčných výrobků,plastové lahve od nápojů, igelitové sáčky a tašky, zubní kartáčky, plastové podnosy a misky, plastové obaly od spotřební chemie z domácností, pěnový polystyren, tvrdé plasty (plastové hračky, plastové přepravky), plastové folie. Odpadní plasty by měly být čisté.

Do plastů nepatří: linolea, trubky z PVC (novodur), molitan, kabely, videokazety,
plasty s kovovými částicemi, plasty znečištěné škodlivinami.

2. Tetrapakové krabice – ukládají se do žlutých kontejnerů. Jedná se o krabice od mléka, džusů, vína apod.

3. Sklo – se ukládá do kontejnerů rozmístěných v obci.

Do skla nepatří: lahve znečištěné škodlivinami, porcelán, keramika, zrcadla, zářivky,
žárovky, drátosklo, plastové lahve, sklenice naplněné potravinami, nádobky od sprejů.

4. Papír – ukládá se do kontejnerů určených pro papír, nebo jiným dohodnutým
způsobem (např.školy -odvoz papíru přímo ze školy).

5. Textil – bude řešen při mobilním svozu nebezpečných odpadů.

Do tohoto odpadu nepatří textil s příměsí umělých hmot.

6. Velkoobjemový odpad – sběr se uskuteční mobilním svozem v dohodnutých termínech. Do tohoto odpadu patří: podlahové krytiny (koberce, linolea), matrace, starý nábytek, sporáky, el. trouby, bojlery, pneumatiky.

Do tohoto odpadu nepatří stavební suť.

7. Nebezpečné odpady – sběr se uskuteční mobilním svozem v dohodnutých termínech.

Do těchto odpadů patří: znečištěný obalový materiál od barev a olejů, znečištěný textil od škodlivin, olejové filtry, akumulátory, výbojky, zářivky, odpadní oleje, staré nátěrové hmoty, televizory, rádia, počítače, staré léky, baterie (monočlánky), ledničky, mrazničky, staré přípravky na ochranu rostlin, tmely, lepidla, teploměry, kosmetika (laky, barvy, studené vlny apod), asfaltové lepenky.

Sběrný dvůr Hegerova , 572 01 Polička, mobil: 733 267 613

Otevírací  doba
Pondělí 12,00 – 18,00 (letní období) / 12,00 – 16,30 (zimní období)
Úterý zavřeno
Středa 12,00 – 18,00 (letní období) / 12,00 – 16,30 (zimní období)
Čtvrtek 8,00 – 12,00
Pátek 12,00 – 18,00 (letní období) / 12,00 – 16,30 (zimní období)
Sobota 8,00 – 12,00

Odběr odpadů zdarma od obyvatel:

–          nebezpečné odpady vznikající v domácnostech (ředidla, akumulátory, monočlánky, barvy, oleje, léky, obaly od barev, kyseliny, apod.)

–         objemný odpad (nábytek, koberce, matrace, apod.)

–         zpětný odběr elektrozařízení (počítače, televizory, ledničky, mrazničky, pračky, sušičky, ždímačky, vysavače, ruční el. zařízení, videa, zářivky, úsporné žárovky, mikrovlné trouby, mobilní telefony, apod.). ODEVZDÁVANÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT KOMPLETNÍ, nekompletní elektrozařízení nepatří do zpětného odběru a bude zpoplatněno

–          kovy

–          recyklovatelné plasty neznečištěné

–          pneumatiky z osobních automobilů

Odběr odpadů za úplatu:

–          stavební a demoliční odpady

–          stavební materiály obsahující azbest (eternit)

–          nerecyklovatelné plasty znečištěné

–          asfaltové lepenky

Překladiště komunálního odpadu (při výjezdu z Poličky směr Jedlová) -Čsl. armády, 572 01 Polička, mobil: 604 695 729

Otevírací doba
Pondělí 6,00 – 14,00
Úterý 6,00 – 14,00
Středa 6,00 – 14,00
Čtvrtek 6,00 – 14,00
Pátek 6,00 – 14,00
Sobota 8,00 – 11,30

Druhy odebíraných odpadů na překladišti:

Odběr odpadů zdarma od obyvatel:

–          komunální odpad

–          objemný odpad

–          oděvy, textil

–          plasty

–          papír

–          sklo

–          kovy

Odběr odpadů za úplatu:

–          stavební a demoliční odpady

–          tašky a keramické výrobky

–          zemina a kamení

–          stavební odpady s obsahem azbestu (eternit)

–          asfaltové lepenky

–          dřevo

–          nerecyklovatelné plasty (znečištěné )

–          okna zasklená i bez skel

–          zařizovací předměty (umyvadla, záchodové mísy, výlevky,apod.)

–          odpad z demolice bytových jader

–          dveře, zárubně

–          plasty z autovraků

Comments are closed.