Pozemky

Ceny pozemků od 25.5.2023:

100,-Kč   ostatní plocha, ostatní komunikace, neplodná půda

100,-Kč   trvalý travní porost

100,-Kč   zahrada

500,-Kč zastavěná plocha, stavební pozemek

Prodej  a pronájem pozemků:

Schůze zastupitelstva 20.3.2024

Záměr prodeje pozemků

p.č. 2129/20 část cca 205m2 , p.č.  269/1 část 505m2 – důvodem je zcelení pozemků ke stavbě na č.p. 161 a narovnání nesrovnalostí v KN. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo žádost záměru prodeje pro 2129/20 část a 269/1 část poměrem hlasů 8 pro

Směna a odkup pozemků pro obec Stašov

p.č. 1061, 1002 a 132 dle GP 420-32/2024 – pro narovnání majetkových vztahů pro místní komunikaci. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo směnu a odkup pozemků dle GP  420-32/2024 s cenou za odkup 1m2 1,-Kč poměrem hlasů 8 pro.

Směna pozemku p.č.3048 se Státním pozemkovým úřadem za část p.č. 3256 – nově vzniklé p.č. 3256/1 – schválení GP 419-31/2024

Zastupitelstvo obce Stašov schválilo GP 419-31/2024 pro směnu pozemku 3048 se SPÚ za část   p.č.3256 poměrem 8 hlasů pro.

Nájemní smlouva a dohoda o zaplacení úhrady za užívání 8N24/19 se SPÚ – pro část pozemku p.č. 3044 ve vlastnictví SPÚ. Nájemní vztah je podmínkou pro Smlouvu o úplatném převodu části pozemku p.č.3044 do vlastnictví obce Stašov. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo Nájemní smlouvu a dohodu o zaplacení úhrady za užívání 8N24/19 se SPÚ 8 hlasů pro.

Schválení odkupu dotčených pozemků pro projekt výstavby chodníku v obci Stašov

Dotčené pozemky – Tabulka:

Poř číslo parcela výměra Poř číslo parcela výměra
1. 42 171 16. 3419 9
2. 2406 123 17. 715/1 72
3. 44/2 42 18. st.286 29
4. 3101 15 19. 243/10 47
5. 97/2 17 20. st.154 26
6. 111 19 21. 260/2 2
7. st.227 5 22. 260/1 1
8. 2288/2 1 23. 259/2 1
9. 174 1 24. 259/1 8
10. 175 25 25. 274/2 17
11. st.276 2 26. 297/2 46
12. 163/2 17 27. 286 13
13. 161/4 46 28. 319/2 14
14. 2129/49 49 29. 335/2 1
15. 190/3 22

Schválení budoucího odkupu dle Smluv o podmínkách provedení stavby

 

Zastupitelstvo obce Stašov schválilo studii výstavby chodníku v obci Stašov ze 15.3.2024 a zároveň schválilo odkup dotčených pozemků pro výstavbu chodníku v obci Stašov za podmínky, že k odkupu dotčených pozemků dojde až po kolaudaci chodníku a konečnému geometrickému zaměření odkupovaných pozemků dle Smlouvy o provedení stavby. Cena dotčených pozemků je stanovena ve výši 100,-Kč /1m2. Zastupitelstvo obce výše uvedené schválilo poměrem 5 hlasů pro, 2 proti, 1 se zdržel.

 

Směna dotčených pozemků nebo zřízení věcného břemene

  1. a) pozemková parcela p.č. 319/2 a 335/2- celkem 15m2 směna za č.3388 část – 15m2
  2. b) pozemkové parcely p.č. 44/2 a 2406 – celkem 165m2 směna za p.č. 3114 část 165m2
  3. c) pozemkové parcely p.č.174 a 175 – celkem 26m2 směna za p.č. 2129/72 část 26m2
  4. d) zřízení věcného břemene chůze a jízdy (původní výraz) = služebnost stezky nebo cesty (podle NOZ) pro část pozemku 243/5– bude upřesněno geometrickým plánem. Bude sloužit pro přístup k násypce uhlí domu č.p.215

Zastupitelstvo obce Stašov schválilo směny dotčených pozemků:

  1. pozemková parcela p.č. 319/2 a 335/2- celkem 15m2 směna za č.3388 část – 15m2

poměrem 6 hlasů pro, 2 proti

  1. ozemkové parcely p.č. 44/2 a 2406 – celkem 165m2 směna za p.č. 3114 část 165m2

poměrem 5 hlasů pro, 2 se zdrželi 1 proti

  1. c) pozemkové parcely p.č.174 a 175 – celkem 26m2 směna za p.č. 2129/72 část 26m2

poměrem 6 hlasů pro, 1 se zdržel, 1 proti

  1. d) zřízení služebnosti stezky nebo cesty (podle NOZ) pro část pozemku 243/5 pro přístup k č.p.215, poměrem 7 hlasů pro, 1 proti

Schůze zastupitelstva 14.12.2023

Pronájem:

Pronájem pozemku p.č.144/2 – návrh na dobu pronájmu na 2 roky s výpovědní lhůtou 1 rok

Zastupitelstvo obce Stašov schválilo pronájem p.č.144/2 pro společnost Agronea a.s. Polička na dobu pronájmu na 2 roky s výpovědní lhůtou 1 rok poměrem 5 hlasů pro 0 proti, 3 se zdrželi.

Schůze zastupitelstva ze dne 22.11.2023

Záměr pronájmu:

p.č.144/2 pro společnost Agronea a.s. Polička na dobu pronájmu na 2 roky s výpovědní lhůtou 1 rok Zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr pronájmu poměrem 7 hlasů pro.

Schůze zastupitelstva ze dne 11.9.2023

Pronájem pozemků:

p.č.245/1, st.136 a část pozemku 2129/20 – prostor pod teletníkem pro spásání koňmi a dále st.p.č. 245 a st.244 + p.č.2129/20 část – kolem teletníku. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo pronájem pozemků poměrem 7 hlasů pro.

Prodej pozemků:

Schválení GP 412-251/2023 k již schválenému prodeji části původního pozemku p.č. 3094/1. Zároveň dojde ke směně nově vzniklého pozemku p.č.3091/2 o výměře 18 m2 ve prospěch obce Stašov za stejnou cenu za m2, za kterou obec část původního pozemku p.č. 3094/1 prodává. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej části původního pozemku p.č. 3094/1 za podmínky realizace směny nově vzniklého pozemku 3091/2 ve prospěch obce Stašov za výše uvedených podmínek poměrem 7 hlasů pro.

Schůze zastupitelstva ze dne 18.7.2023

Záměr pronájmu:

p.č.245/1, st.136 a část pozemku p.č.2129/20 – louka pod teletníkem – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr pronájmu poměrem 5 pro, 1 proti

st.245 a st.244 + část p.č.2129/20 – kolem teletníku – – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr pronájmu poměrem 5 pro, 1 proti

Směna p.č.3256 část – zastupitelstvo obce Stašov schvaluje realizaci směny nemovitosti pozemku p.č. 3048 ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu za p.č. 3256 část ve vlastnictví obce Stašov poměrem        6 pro. Bude vyhotoven GP, který bude odsouhlasen.

Schůze zastupitelstva ze dne 22.6.2023

Záměr prodeje:

p.č. 299/2 část – zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje poměrem 7 proti,

Záměr směny:

Záměr směny p.č.3256 část – zastupitelstvo obce Stašov schvaluje záměr realizace směny nemovitosti pozemku p.č. 3048 ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu za p.č. 3256 část ve vlastnictví obce Stašov poměrem 7 pro.

Bude vyhotoven GP, který bude odsouhlasen.

Záměr dispozice s pozemkem:

Záměr dispozice s pozemkem p.č. 3246 – záměr obce uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí včetně příloh – zastupitelstvo obce Stašov schvaluje záměr dispozice s pozemkem p.č.3246 o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí včetně příloh poměrem hlasů 6 pro, 1 proti

Schůze zastupitelstva ze dne 25.5.2023

Prodej:

2129/5 část přístupové cesty k domu – zcelení pozemků na základě GP 408-72/2023. Zastupitelstvo prodej schválilo poměrem 8 hlasů pro.

Schůze zastupitelstva ze dne 28.2.2023

Záměr prodeje:

2129/5 část přístupové cesty k domu – zcelení pozemků – zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje poměrem 9 hlasů pro. Bude vypracován GP.

Prodej:

č. 299/4, 299/5, 299/2 část – stavba RD – zastupitelstvo obce schválilo prodej dle GP 407-56/2023 poměrem 7 hlasů pro, 1 proti, 1 zdržel se

Schůze zastupitelstva ze dne 9.2.2023

Záměr prodeje:

č. 299/4, 299/5, 299/2 část a 2129/20 část – stavba RD – zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů pro, 1 proti, 1 zdržel se

Bude vypracován GP na náklady kupujícího, který vymezí pruh 2m šíře od hlavní komunikace, který v budoucnu bude zahrnovat chodník v majetku obce, na tento pruh bude vytvořeno VB právo chůze a jízdy pro vlastníka nemovitosti.

č. 264/3, 265/3, 266, 267, 300, 302, 301,  176 – hospodářská činnost, přístupová cesta ke stavebnímu pozemku – zastupitelstvo obce neschválilo záměr prodeje poměrem 8 proti,  zdržel se 1

Prodej:

č. 301, 302, 176 – stavba RD – zastupitelstvo obce schválilo prodej poměrem 7 hlasů pro, zdrželi se 2. Na uvedených pozemcích bude prověřena vodovodní sít, případně bude zřízeno věcné břemeno. Kupní smlouva bude vypracována za standardních podmínek pro stavbu RD.

Zastupitelstvo obce Stašov zároveň pověřuje starostu obce k podání výpovědi z nájemní smlouvy týkající se výše uvedených pozemků. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce.

č. 1061 část, 131 část, 2194, 2129/5 část část dle GP 402-1930/2022 – odkoupení zahrady kolem domu – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej pozemků dle přiloženého GP 402-1930/2022 poměrem 9 hlasů pro.

Schůze zastupitelstva ze dne 1.12.2022

Pronájem pozemku:

p.č. 144/2 Agronea Polička a.s.  Zastupitelstvo obce Stašov schválilo pronájem pozemku pro rok 2023 poměrem  8 hlasů pro a 1 proti.

Záměr prodeje:

p.č. 301, 302, 176 Zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje pozemků poměrem  8 hlasů pro, 1 proti

p.č. 264/1, 264/2, 264/3, 264/5, 264/7, 265/3, 266, 267, 300, 149, 2129/76 Zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje pozemků poměrem  9 hlasů pro.

p.č.  části 147 (zahrada) ,170 (trv.travní porost), 2129/8 (ost.plocha) Zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje pozemků poměrem  8 hlasů proti, 1 se zdržel.

Prodej:

p.č. 1061 část, 131 část, 2194 část. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej části pozemků poměrem 8 hlasů pro, 1 proti. Dále bude schválen GP.

Schůze zastupitelstva ze dne 16.11.2022

Záměr pronájmu pozemku:

p.č. 144/2- Zastupitelstvo obce Stašov schválilo pronájem pozemku na rok 2023 poměrem 7 hlasů pro

Záměr prodeje pozemku:

p.č. 161/7 o výměře 2.279 m2 – zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů proti

p.č. 1061 – část dle GP – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů pro

p.č. 131 – část dle GP – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů pro

p.č. 2194 a 2129/5 – části dle GP – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů pro

Prodej pozemku:

p.č. 3093/5 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej poměrem 6 hlasů pro, 1 se zdržel.

Schůze zastupitelstva ze dne 8.9.2022

Pozemky prodej:

GP 400-165/2022 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo GP poměrem 9 hlasů pro

Pozemky záměr prodeje:

p.č. 3093/5 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů pro, 2 proti

p.č. 243/1 zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje poměrem 9 hlasů proti. Pozemek je primárně určen nájemcům obecních bytů.

Schůze zastupitelstva ze dne 16.6.2022

Záměr prodeje:

p.č. 204 – 414m2 – zastupitelstvo obce Stašov záměr prodeje poměrem 8 hlasů proti neschválilo

Prodej:

Bytové družstvo Svitavy – st.p.č. 139/5 – 13m2 – část pod bytovým domem č.p.230 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej poměrem 8 hlasů pro.

Schůze zastupitelstva ze dne 4.5.2022

Prodej:

p.č. 3093/6 – zastupitelstvo obce Stašov prodej schválilo poměrem 8 hlasů pro, 1 se zdržel.

Zastupitelstvo obce Stašov schvaluje GP399-062/2022 poměrem 9 hlasů pro pozemek č. 3093/1

Záměr prodeje:

st.p.č. 139/5 – 13m2 – část pod bytovým domem č.p.230 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 9 hlasů pro.

Schůze zastupitelstva ze dne 3.3.2022

Prodej:

žádost o prodej pozemku č. 2129/87, 2129/88, 3094/3 dle G.P. 394-149/2021 – zastupitelstvo prodej schválilo poměrem 7 hlasů pro

Záměr prodeje:

p.č. 3093/1 část – zastupitelstvo obce Stašov záměr prodeje schválilo poměrem hlasů 2 proti, 1 se zdržel, 4 pro

Comments are closed.